News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Mas 24, 2015
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyonè Edmonson selebre konstriksyon nouvo pwojè lojman nan Istorik Overtown


Komisyonè Edmonson patisipe nan seremoni pèl pou pwojè lojman Island Living.

(Foto pa Armando Rodriguez / Konte Miami-Dade)

(MIAMI) – Komisyonè Konte Miami-Dade Audrey M. Edmonson ansanm ak Komisyonè Vil Miami Keon Hardemon ak Willy Gort nan seremoni pèl ki te fèt jou 18 mas pou fete konstriksyon Island Living, yon nouvo pwojè lojman ki fèk ap konstwi nan kè Koridò Komèsyal Istorik Overtown nan 1201 NW 3èm Ave. 

Island Living, yon kolaborasyon ant Atlantic | Pacific Communities, Palmetto Homes, Southeast Overtown/Park West Community Redevelopment Agency, Konte Miami Dade ak Wells Fargo, ap sibvansyone konstriksyon 70 apatman youn a de(2) chanm akouche a pri abòdab ak tout konfò modèn nan kominote Overtown lan.

Lotisman sila ap konpoze de wit etaj ak 5,000 pye kare espas komèsyal epi l’ap genyen tou dè pasaj pyeton agreyab, yon teren jwèt pou timoun, dè espas vèt ak pakin.  Y’ap rezève omwen 50 pousan nan apatman yo pou fanmi ki gen revni fèb ki pa depase 60 pousan de revni medyàn ki etabli pou zòn [Area Median Income (AMI)] Konte Miami-Dade. Y’ap rezève lòt apatman yo pou fanmi ki gen revni ki pa depase 120 pousan AMI.


Komisyonè Edmonson akeyi Ethel Bennet, pwopriyetè Reggae Café nan Overtown, nan seremoni pèl Island Living.