News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Avril 07, 2015
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyonè Edmonson konfwonte plis frata moun jete ilegalman pandan flann patwouy li fè chak mwa sou koridò Nòdwès 18yèm Aveni an


Komisyonè Edmonson wè plis fatra ki lage ilegalman pandan flann patwoy li fè chak mwa nan koridò Nòdwès 18yèm Aveni an.
(Foto pa Marta Martinez-Aleman / Biwo Komisyonè Edmonson)

(MIAMI, FL) – Komisyonè Konte Miami-Dade Audrey Edmonson te konfwonte yon fwa ankò dè fatra ki te lage ilegalman padan flann li fè chak mwa sou koridò Nòdwès 18tyèmAveni an ant 62yèm ak 71yèm street nan Liberty City jou 25 mas 2015.

Malgre afich ki ekri klèman ke li entèdi pou jete fatra ("NO DUMPING"), moun kontinye jete fatra, vye mèb, debri, materyo konstriksyon ak bwat vid sou teren vid yo.

“Sa vreman anbete mwen pou m wè kalite akivite sa yo kontinye ap fèt,” Deklare Komisyonè Edmonson. “Mwen ankouraje moun ki abite nan zòn nan yo pou veye moun ka’p lage fatra yo epi rapòte sa imedyatman pou’n kapab kenbe moun sa yo”. 

Komisyonè Edmonson te ansanm ak ajan Polis Konte Miami-Dade yo, fonksyonè Depatman Aplikasyon Kòd yo, Depatman Travo Piblik ak Sèvis Sanitasyon, pwopriyetè biznis yo ak manm chapit mezon lòj Elks Lodge ki sou Nòdwès 18yèm Aveni an.  Te gen manm Greater Miami Service Corps ki te bay kout men ak netwayaj yo. Pwogram flann patwouy la te kreye pou bay Komisyonè Edmonson opòtinite pou rankontre ak moun ki abite nan zòn lan yo ak komèsan yo pou diskite pwoblèm yo genyen sou katye a, ranmase fatra yo ak bay pwopriyetè negligan yo sitasyon, patikilyèman pou teren vid ki gen fatra sou yo oswa zèb ki men wotè.