News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Me 22, 2015
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyonè Edmonson ede inogire Sant Vizitè a nan Little Haiti


De gòch a dwat: Komisyonè Konte Miami-Dade Audrey M. Edmonson, Carole Ann Taylor, Diana Rodriguez ki reprezante Majistra Carlos Gimenez, Komisyonè Vil Miami Keon Hardemon ak Prezidan & PDJ GMCVB William D. Talbert koupe riban nan nouvo Little Haiti Visitor Center.
 (Foto pa Armando Rodriguez / Konte Miami-Dade)

(MIAMI, FL) – Komisyonè Konte Miami-Dade Audrey M. Edmonson ansanm ak Prezidan Greater Miami Convention and Visitors Bureau (GMCVB) William Talbert, dè lòt otorite eli ak mèt biznis lokal yo jou 18 me pou inogire Sant Touristik Little Haiti a ki te patwone pa GMCVB e ki sitiye nan Little Haiti Cultural Center, 212 NE 59tyèm St., Miami.

Ideyalman sitiye nan kè Little Haiti, nouvo Sant Touristik sa-a bay vizitè yo ak rezidan yo yon resous pou enfòmasyon sou atraksyon ak evennman ki genyen nan Little Haiti, ak lòt eritaj ak katye miltikiltirèl patout nan Greater Miami. Ii ofri tou yon varyete bwochi sou atraksyon ak pwen denterè yo, kat jewografik, kalandriye evennman, vizit gide ak dè lòt òf espesyal pandan tout ane-a. lè douvèti yo se di jedi a samdi de 10 a.m. a 8 p.m., e dimanch de 10 a.m. a 6 p.m.

 
Sant Kiltirèl e Touristik Little Haiti