News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Jen 09, 2015
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyonè Edmonson distribye atik nesesè pou preparasyon siklòn


Komisyonè Audrey Edmonson ansanm ak Hattie Willis de òganizasyon Communities United fè livrezon atik nesesè pou pare siklòn (“hurricane kit”) bay Eliza González ki abite Allapattah
(Foto pa Armando Rodriguez / Konte Miami-Dade)

(MIAMI, FL) – Komisyonè Konte Miami-Dade Audrey M. Edmonson ak Hattie Willis, direktè egzekitif òganizasyon Communities United, efektye distribisyon anyèl atik pou pare siklòn yo jou 3 jen 2015 nan tout zòn Distrik 3 yo: Liberty City, Little Haiti ak Allapattah. Komisyonè Edmonson delivre 15 koli atik ki gen ladan yo yon glasyè, radyo/revèy, telefòn, flach anpoul, vantilatè (tout sèvi ak pil), kloròks, “wipes” kloròks, “wipes” imid, sèvyèt an papye, vesèl an katon, kle mamit, ase dlo pou dire sèt jou, literati sou preparasyon siklòn ak enfòmasyon sou resous pou ede yo fè reparasyon kay ak sa pou yo fè apre yon tanpèt.

Sou jesyon Communities United, pwogram preparasyon siklòn ak dezas “Seniors First” la (Seniors First Hurricane and Disaster Preparedness Program) sèvi granmoun aje ak revni fèb yo ki nan kominote Model City, Liberty City, Little Haiti, Wynwood, Overtown ak Little River.  Objektif li se pou edike, fòme ak prepare granmoun aje yo nan dè andwa tankou senior towers, legliz, asosiyasyon katye ak òganizasyon pou devlopman kominotè yo pou yo kapab gen zouti nesesè lè gen yon ijans oswa dezas nan kominote a.  

“Li enpòtan pou nou asire ke atik sila yo ak resous yo disponib pou laplipa granmoun aje yo nan kominote a,” di Komisyonè Edmonson. “Mwen kontan ke nou an mezi pou ede rezidan yo prepare pou sezon siklòn nan. Mwen ankouraje tout rezidan, patikilyèman sa ki bezwen asistans pandan yon tanpèt, pou yo pa fè neglijans, epi fè yon lis moun pou kontakte anka dijans, atik pou pare siklòn lan ak abri. Pou byen pare yon siklò, li apsoliman nesesè pou fè preparasyon davans, patikilyèman premye 72è apre siklòn lan fin pase.  Pou plis enfòmasyon, vizite sit preparasyon siklòn lan nan www.miamidade.gov/hurricane/.”