News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Dawout 25, 2015
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyonè Edmonson òganize 9yèm ane Joune Amizman pou Rantre Lekòl


Komisyone Edmonson lonje yon valiz lekòl tounèf bay yon tipitit fi nan evennman Jounen Amizman  pou Rantre Lekòl la.
(Foto pa Armando Rodriguez / Konte Miami-Dade)

(MIAMI) – Se te yon bèl jounen ak anpil kè kontan nan 9yèm ane Jounen Amizman pou Rantre Lekòl Komisyonè Edmonson lan ki te fèt nan Olinda Park jou 15 dawout, kote 2,000 timoun te resevwa nouvo valiz lekòt tounèf, ranpli ak founiti eskolè pou timoun yo kapab pare pou nouvèl ane eskolè a.

Nan evennman sila, Depatman Sante Eta Florid te la pou bay timoun yo vaksen pou lekòl, Bascom Palmer Palmer te la pou fè tès zye pou yo, epi Biwo Avoka Eta a te la pou fè anprent timoun yo. Men se pa sèlman timoun yo ki te jwenn kichòy. Moun k’ap chèche travay yo te jwenn enfòmation ak asistans nan men CareerSource; Jackson Health ak Jesse Trice Health te la tou pou fè egzamen medikal; Depatman Eleksyon Miami-Dade fè enskripsyon pou nouvo elektè, epi Farm Share ak Curley's House of Style te distribye manje. Te gen lòt bagay ankò, tankou nouvo mize syans la Frost Museum of Science te vin distribye jwèt,  epi gen anpil lòt òganizasyon ki pa pou pwofi ki te patisipe tou, san konte plizyè depatman Konte, ikonpri bibliyotèk mobil Miami-Dade ak Depatman Polis Miami-Dade, ki te prezante pwogram prim pou retounen zam ilegal yo.

 
Komisyonè Edmonson ansanm ak benevòl yo mete yo prè pou distribye kado valiz lekòl ki plen founiti eskolè.