News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Novanm 12, 2015
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyonè Edmonson koupe riban nan nouvo teren jwèt pou timoun nan Culmer


Culmer Ribbon Cutting
(Foto pa Akeem Brutus / Biwo Komisyonè Edmonson)

MIAMI – Komisyonè Konte Audrey Edmonson ansanm ak Komisyonè Minisipal Keon Hardemon, nan mitan, koupe riban jou 4 novanm 2015 nan nouvo teren jwèt timoun pou pwogram Head Start la nan  Culmer Neighborhood Center nan Overtown.

Yo te akonpaye de, de gòch a dwat, Marie Bell de Biwo Majistra Konte Carlos Gimenez, Direktè Egzekitif Southeast Overtown Park West CRA Clarence E. Woods, Direktè Egzekitif Housing Finance Authority Cheree Gulley, Pè Richard Marquess-Barry de legliz St. Agnes Episcopal Church, manm Konsèy Mourning Family Foundation Allen Furst, ak Prezidan e PDJ Housing Trust Group Matthew Rieger. 

Teren jwèt la se te rezilta yon demann kominote Overtown lan te fè Foundation and Housing Trust Group pou ranplase ansyen teren jwèt ki te nan Sant la. Foundation and Housing Trust Group– an kolaborasyon ak Konte a, Minisipalite a ak Housing Finance Authority – ap konstwi pwojè lojman abòdab Courtside Family Apartments la dirèkteman akote Culmer Center. Faz 1 an ap acheve nan mwa dawout 2016.