News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Jen 08, 2017
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Deklarasyon Tchèwomann Edmonson konsènan antant ki fèt sou estad foutbòl la


MIAMI – “Apre anpil konsesyon ak plizyè reyinyon kominotè, Konte Miami-Dade apwouve lavant yon teren Konte a posede ki sitiye nan Distrik mwen an bay Beckham Group pou konstri yon estad pou lig pwofesyonèl foutbòl. Byenke se pat yon antant ki pafè, se te kanmèm pi bon akò pou yon estad ke Konte a janm fè. Pa gen okenn lajan leta k ap depanse, epi group la k ap vin etabli l isit la va non sèlman vin kontribye nan peye taks, men va vin yon patnè tou pou kominote nou an. Kòm te gen plizyè rezidan nan Overtown ki te eksprime enkyetid yo, mwen te bay akyetid sa yo anpil konsiderasyon. Anfendkont, Beckham group la te travay avèk dilijans ansanm avèk mwen ak Administrasyon m nan pou adrese chak nan ekyetid sila yo epi mete tout dispozisyon yo ak prestasyon yo nan kontra a. Se espwa mwen ke timoun tout laj va gen opòtinite aprann espò entènasyonal sa a ak opòtinite pou yo patisipe kòm jwè e kòm espektatè tou nan pwòp kominote yo, deklare Vis Prezidan Komisyon Konte Miami-Dade Audrey M. Edmonson.