News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Jen 22, 2011
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Otorite lokal yo avèti rezidan yo de danje ki genyen nan tire bal anlè pou selebre 4 jiyè nan konferans deprès ak rasanbleman "Yon Bal Tiye Fèt la"


Nan preparasyon pou wikenn 4 jiyè a, Komisyonè Miami-Dade Audrey M. Edmonson ak Majistra Vil Miami Tomas Regalado pral fè konferans deprès ak rasanbleman anyèl "Yon Bal Tiye Fèt la" jou jedi 30 jen, pou mande kominote a pou pa tire bal anlè pou selebre Jou Lendepandans la. Evennman an ap koumanse a 10 a.m. nan Charles Hadley Park, 1300 NW 50th Street, nan Miami. Gen manm fòsdelòd lokal yo ak manm klèje lokal yo kap la nan evenman an tou.

Dapre Biwo Alkòl, Tabak, Zam ak Eksplozif (ATF), bal  ki tire anlè kapab monte jiska de kilomèt epi tonbe a yon vitès de 300 a 700 pye pa segond. Komisyonè Edmonson patisipe nan lanse mesaj piblik sa a chak ane anvan Jou Lendepandans ak Lavèy Jou Delan pou avèti rezidan yo de danje ki genyen nan tire bal anlè pou selebre fèt yo.

Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte biwo distrik Komisyonè Edmonson lan nan 305-636-2331.

Kiyès:
Komisyonè Konte Miami-Dade Audrey M. Edmonson
Majistra Vil Miami Tomas Regalado
Fòsdelòd lokal yo
Manm klèje lokal yo
Kisa:
Konferans Deprès ak Rasanbleman “Yon Bal Tiye Fèt la”
Kilè:
Jen 30, 2011, 10:00 a.m.
Kikote:
Charles Hadley Park
1300 NW 50th Street, Miami