News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Septanm 12, 2011
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson pral òganize yon atelye piblik sou redekoupaj


Konte Miami-Dade kòmanse pwosesis redekoupe lizyè Distrik Komisyon yo pou konfòme ak règleman federal, eta ak lokal yo. Apre ke Biwo Resansman Etazini fin pibliye dènye rezilta resansman popilasyon chak dizan an, lizyè Distrik Komisyon yo fèt pou redekoupe de fason pou plizoumwen egalize popilasyon yo nan chak distrik.

Vis Prezidan Audrey M. Edmonson ak Konsèy Konsiltatif Sitwayen, ansanm ak dè ekspè nan redekoupaj ke Asanble Komisyonè Konte a te envite, pral òganize yon atelye piblik nan Distrik 3 sou redekoupaj pou bay enfòmasyon ak pran kòmantè nan men piblik la konsènan pwosesis redekoupaj la. 
 
Atelye Distrik 3 a ap fèt:

21 septanm 2011 - 6:30 p.m.
City of Miami Legion Park Community Hall
6447 NE 7yèm Aveni
 

Pou plis enfòmasyon, tanpri vizite sit entènèt Konte a nan www.miamidade.gov/redistricting oswa rele liy enfòmasyon Konte a nan 3-1-1.

Kiyès:
Vis Prezidan Konte Miami-Dade Audrey M. Edmonson
Konsèy Konsiltatif Sitwayen
Kisa:
Atelye Piblik sou Redekoupaj
Kilè:
Sèptanm 21, 2011, 6:30 p.m.
Kikote:
City of Miami Legion Park Community Hall
6447 NE 7yèm Aveni, Miami