News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Septanm 20, 2011
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Yon wout lokal ki pral batize sou non aktivis kominotè, Dorothy "Dottie" Quintana, pandan yon seremoni espesyal prezante pa Vis Prezidan Edmonson(G-D) Dorothy “Dottie” Quintana ansanm ak Vis Prezidan Edmonson an 2008.
(Photo credit: Armando Rodriguez/Konte Miami-Dade)

Dorothy “Dottie” Quintana te yon lejann nan katye Wynwood, li konsakre pliske yon demi syèk ap ede rezidan yo nan kominote a jiska lamò li a laj 101 ane. Kounyeya, Vis Prezidan Miami-Dade Audrey M. Edmonson ak lidè yo nan kominote a pral onore memwa Dottie ak yon seremoni ko-deziyasyon jou vandredi 30 septanm 2011. Vis Prezidan an pral revele yon pati nan NW 2yèm Aveni, sòti NW 30yèm Street rive NW 36yèm Street, kòm “Dorothy Quintana Avenue.” Evennman an pral fèt a 10 a.m. toupre entèseksyon NW 2yèm Aveni ak 30yèm Street la.

Dorothy “Dottie” Quintana te fèt an 1909 nan Ponce, Puerto Rico. Li te marye ak Efrain Quintana an 1948, epi li vin abite  Miami dezan pita. Dorothy te evantyèlman vin rete nan Wynwood in 1957, kote li tap viv jiska lamò li an mas dènye.

Dorothy te dedye pliske 50 ane ap amelyore lavi rezidan yo nan Wynwood, ap konbat krim ak dwòg, ap ede rezidan yo jwenn sèvis sosyal, nouri moun ki grangou, ede moun ki malad ak ede granmoun aje yo. Ofil dèzan, Dorothy te ouvè kay li pou tout Kiben refije ak imigran Ayisyen yo. Li te resevwa prim ak rekonesans pou sèvis li, yo te menm bay sant kominotè Vil Miami nan Roberto Clemente Park ki te renove a pote non li.

Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte biwo Vis Prezidan Edmonson la nan 305-636-2331.

Kiyès:
Vis Prezidan Konte Miami-Dade Audrey M. Edmonson
Kisa:
Ko-deziyasyon wout kòm “Dorothy Quintana Avenue”
Kilè:
Sèptanm 30, 2011, 10:00 a.m.
Kikote:
Entèseksyon NW 2yèm Aveni ak 30yèm Street