News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Fevriye 24, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Yap envite òganizasyon lokal yo nan Atelye Asistans Teknik ak Asistans sou Kouman pou Ekri Demann Sibvansyon nan Distrik 3


Vis Prezidan Audrey M. Edmonson ap òganize yon atelye GRATIS pou òganizasyon debaz kominotè (CBO) yo ak òganizasyon relijye (FBO) yo sou asistans teknik ak sou kouman pou ekri yon demann sibvansyon jou madi 27 mas 2012. Biwo Jesyon ak Bidjè Konte Miami-Dade la ap òganize de sesyon pou ni CBO ak FBO ki nouvo yo ak sa ki etabli yo.

Yap envite tout nouvo CBO ak FBO yo ak sa kap devlope yo vini nan sesyon maten an, de 8:30 a.m. a 12 p.m., pou yo konsantre sou  kapasite yo pou konstriksyon ak aplikasyon pou sibvansyon. Sesyon apremidi a, de 1:30 p.m. a 5 p.m., vize òganizasyon ki etabli yo epi li gen pou wè ak koze ekri demann sibvansyon ak jesyon sibvansyon. Toude sesyon yo ap fèt nan Joseph Caleb Center, 5400 NW 22nd Avenue, nan sal reyinyon premye etaj la. Yap sèvi ti rafrechisman.

Nenpòt moun ki enterese kapab anrejistre nan atelye gratis yo lè yo rele biwo Vis Prezidan Edmonson lan nan 305-636-2331 oswa pa imel nan district3@miamidade.gov. Yap mande pou limite enskripsyon yo a de (2) patisipan pa ajans poutèt plas yo limite. Dat limit enskripsyon an se 22 mas 2012 anvan 5 p.m.

Kiyès:
Vis Prezidan Konte Miami-Dade Audrey M. Edmonson
Biwo Jesyon ak Bidjè Konte Miami-Dade
Kisa:
Atelye GRATIS pou Asistans Teknik ak Demann Sibvansyon pou Òganizasyon Debaz Kominotè yo ak Òganizasyon Relijye yo
Kilè:
Mas 27, 2012, 8:30 a.m.- 5:00 p.m.
Kikote:
Joseph Caleb Center
5400 NW 22nd Avenue, sal reyinyon Premye etaj