News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Jen 22, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Sèvis Sikilasyon "DMV to Go" ap nan Northwest Dade le 29 jen pou moun kap renouvle lisans yo


Rezidan Northwest Dade yo ki bezwen renouvle lisans yo oswa Kat Idantifikasyon yo ka pase nan “DMV to Go” nan St. James AME Church, 1845 NW 65th Street, jou vandredi 29 jen 2012. Vis Prezidan Audrey M. Edmonson sot kolabore ak sèvis sikilasyon Florida Department of Highway Safety & Motor Vehicles ak Biwo Defans Dwa Kominotè Konte Miami-Dade pou fè yon DMV mobil vin pi pre rezidan yo nan distrik li a. Reprezantan DMV yo ap la pou ede rezidan yo renouvle lisans yo, ensike fè chanjman non ak adrès, de 10 a.m. a 3 p.m.

Espas yo limite, kidonk yap ankouraje rezidan yo rezève yon plas lè yo rele St. James AME Church nan 305-691-4212 oswa biwo Vis Prezidan Edmonson lan nan 305-636-2331. Rezidan yo fèt pou pote prèv idantifikasyon si pou yo jwenn sèvis. Gen plis enfòmasyon sou kisa rezidan yo ap bezwen disponib sou www.gathergoget.com. Kat ID Eta a ap koute $25 epi renouvèlman lisans yo ap koute $48 (yap ajoute yon frè adisyonèl $15 si lisans lan deja ekspire). DMV to Go asepte lajan kash, chèk pèsonèl (yo pap pran chèk tanporè), kredi kat American Express, Discover, ak Mastercard.

DMV to Go pa bay okenn egzamen kondwi, kidonk yo pa ka sèvi nan lokal sa a moun kap aplike pou lisans kondwi pou lapremye fwa.

Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte biwo Vis Prezidan Edmonson lan nan 305-636-2331.

Kiyès:
Vis Prezidan Konte Miami-Dade Audrey M. Edmonson
Sèvis Sikilasyon (Florida Department of Highway Safety & Motor Vehicles)
Biwo Defans Dwa Kominotè Konte Miami-Dade
Kisa:
Renouvèlman lisans nan DMV to Go
Kilè:
Jen 29, 2012, 10:00 a.m.- 3:00 p.m.
Kikote:
St. James AME Church
1845 NW 65 Street
Miami, FL 33147