News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Jen 28, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Otorite lokal yo avèti rezidan yo de danje ki genyen nan tire bal anlè pou selebre 4 jiyè nan konferans deprès ak rasanbleman "Yon Bal Tiye Fèt la"


Nan preparasyon pou wikenn 4 jiyè a, Vis Prezidan Miami-Dade Audrey M. Edmonson ak Majistra Vil Miami Tomas Regalado pral fè konferans deprès ak rasanbleman anyèl yo an "Yon Bal Tiye Fèt la" jou lendi 2 jiyè, pou mande kominote a pou pa tire bal anlè pou selebre Jou Lendepandans la. Evennman an ap koumanse a 10 a.m. nan Little Haiti Soccer Park, 6301 NE 2nd Avenue, nan Miami. Gen manm fòsdelòd lokal yo ak manm klèje lokal yo kap la tou nan evenman an.

Dapre Biwo Alkòl, Tabak, Zam ak Eksplozif (ATF), bal  ki tire anlè kapab monte jiska de kilomèt epi tonbe a yon vitès de 300 a 700 pye pa segond. Vis Prezidan Edmonson patisipe nan lanse mesaj piblik sa a chak ane anvan Jou Lendepandans ak Lavèy Jou Delan pou avèti rezidan yo de danje ki genyen nan tire bal anlè pou selebre fèt yo.

Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte biwo distrik Vis Prezidan Edmonson lan nan 305-636-2331.

Kiyès:
Vis Prezidan Konte Miami-Dade Audrey M. Edmonson
Majistra Vil Miami Tomas Regalado
Fòsdelòd lokal
Manm klèje lokal
Kisa:
Konferans Deprès ak Rasanbleman “Yon Bal Tiye Fèt la”
Kilè:
Jwiyé 02, 2012, 10:00 a.m.
Kikote:
Little Haiti Soccer Park
6301 NE 2nd Avenue, Miami