News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Jiyè 05, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Reyinyon Gwoup de Travay sou Metal Izaje Planifye pou 10 jiyè


Vis Prezidan Audrey M. Edmonson patisipe nan yon lòt reyinyon Gwoup de Travay Miami-Dade sou Vòl Metal Izaje ak Kab Kwiv jou madi 10 jiyè 2012. Reyinyon an ap fèt nan Jessie Trice Headquarters and Community Center, 5607 NW 27èm Aveni, a 10 a.m.

Se Vis Prezidan Edmonson ki te lite pou fè kreye gwoup de travay la pou adrese pwoblèm moun kap vòlè kwiv, aliminyòm, ak lòt metal pou vann dilè metal izaje yo. Manm gwoup de travay yo fè rekòmandasyon a Komisyon Miami-Dade sou kouman pou ranfòse ak modifye òdonans ki reglemante dilè ak transfòmatè pyès izaje yo. Li te tou edike biznis yo ak kominote a sou efè òdonans sila yo. Lt. Lapolis Miami-Dade Denise Bernhard prezide gwoup de travay la.

Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte biwo Vis Prezidan Edmonson nan 305-636-2331.

Kiyès:
Vis Prezidan Konte Miami-Dade Audrey M. Edmonson
Manm Gwoup de Travay sou Vòl Feray ak Kab Kwiv
Kisa:
Reyinyon Gwoup de Travay sou Vòl Feray ak Kab Kwiv
Kilè:
Jwiyé 10, 2012, 10:00 a.m.
Kikote:
Jessie Trice Headquarters and Community Center
5607 NW 27th Avenue, Board Room, 2yèm Etaj
Miami, Florid