News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Desanm 14, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis-Prezidan Edmonson pral fè konferans deprès anyèl “Yon Bal Tiye Fèt la” jou 31 desanm


MIAMI, FL –Vis Prezidan Konte Miami-Dade Audrey M. Edmonson ak Majistra Vil Miami Tomas Regalado ap òganize konferans deprès anyèl yo an “Yon Bal Tiye Fèt la” pou kapab anpeche rezidan yo itilite zàm afe  pou tire anlè pou selebre Lavèy Joudelan. Konferans deprès la ap fèt nan Moore Park, 765 N.W. 36 St. a 10:00 a.m. Epitou, gen manm fòsdelòd lokal yo, klèje  ak asosiyasyon katye yo k’ap patisipe nan evennman an.

Kiyès:
Vis Prezidan Konte Miami-Dade Audrey M. Edmonson, Majistra Vil Miami Tomas Regalado, fòsdelòd lokal yo, manm klèje lokal yo, ak asosiyasyon katye yo
Kisa:
Konferans Deprès “Yon Bal Tiye Fèt la”
Kilè:
Désanm 31, 2012, 10:00 a.m.
Kikote:
Moore Park 765 N.W. 36 St. Miami, FL