News Release Header
For Immediate Release:
April 28, 2014
Media Contact:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Lari koridò Nòdwès 18 Aveni an ap repran ansyen non li


(MIAMI, FL) – Komisyonè Audrey M. Edmonson pral rejwenn rezidan yo ak mèt biznis yo jou mèkredi 30 avril a 9:30 a.m. nan Broadway Mini Park, 6950 NW 18 Ave. pou inogire nouvo “ansyen” non koridò NW 18èm Aveni an ki soti NW 68 street rive NW 70 Street. 

Lè yo te fè abònay teren yo nan zòn lan orijinalman an 1922, lari yo te pote non prezidan Ameriken yo tankou Adams, Monroe, Jefferson, Lincoln ak Washington. Paske rezidan yo mande sa, Komisyonè Edmonson pral ko-deziyen lari yo avèk non prezidansyèl yo te genyen orijinèlman yo. 

Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte biwo distrik Komisyonè Edmonson’s la nan 305-636-2331.

Who:
Komisyonè Audrey M. Edmonson
What:
Ko-deziyasyon lari
When:
April 30, 2014, 9:30 a.m.
Where:
Broadway Mini Park, 6950 NW 18 Ave., Miami