News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Mas 23, 2015
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyonè Edmonson ap Òganize yon Sware Sinema nan yon Pak pou Tout Lafami


(MIAMI) – Komisyonè Konte Miami-Dade Audrey M. Edmonson pral òganize yon Sware Sinema gratis nan yon pak pou tout lafami. Film yo pral pase a se “Monsters University” jou vandredi 27 mas a 7è p.m. nan Olinda Park, 2101 NW 51èm Street. 

Yap bay pòkòn gratis. Yo ankouraje tout moun vini ak chèz pou chita, lèn pou detann yo sou gazon yo, epi pote yon panye piknik. 

Pou plis enfòmasyon, rele biwo Komisyonè Edmonson lan nan 305-636-2331. Pou enfòmasyon sou aksesibilite pou moun andikape, rele 305-755-7848.


Kiyès:
Komisyonè Konte Miami-Dade Audrey M. Edmonson
Kisa:
Sware Sinema nan Pak pou tout Lafami pou gade film “Monsters University”
Kilè:
Mas 27, 2015, 7:00 p.m.
Kikote:
Olinda Park, 2101 NW 51èm Street