News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Jen 29, 2015
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyonè Edmonson pral lanse pwojè netwayaj simityè istorik Lincoln Memorial Park Cemetery


(MIAMI, FL) – Komisyonè Konte Miami-Dade Audrey M. Edmonson, Distrik 3, ansanm ak Majistra Carlos Gimenez ak dè lòt otorite eli, pral lanse pwojè netwayaj simityè istorik Lincoln Memorial Park Cemetery, 3001 NW 46yèm Street, jou mèkredi 1e jiyè a 9 a.m. 

Netwayaj sa-a, ka’p fèt yon sèl fwa nan simityè prive istorik la e ki sitiye nan Distrik 3, pral fèt pa Depatman Koreksyon ak Reyabilitasyon Konte Miami-Dade ansanm ak Depatman Travo Piblik ak Sanitasyon.

Pandan twa pwochen mwa yo, pwogram “Boot Camp” Depatman Koreksyon Miami-Dade la pral antreprann anlèvman debri ak raje k’ap pouse depi dèzane.

Kiyès:
Komisyonè Audrey M. Edmonson
Majistra Carlos Gimenez
Kongrèswoman Frederica Wilson
Senatè Deta Dwight Bullard
Depatman Koreksyon ak Reyabilitasyon
Depatman Travo Piblik ak Sanitasyon
Lidè Kominotè yo
Kisa:
Netwayaj Simityè Lincoln Memorial Park
Kilè:
Jwiyé 01, 2015, 9:00 a.m.
Kikote:
Lincoln Memorial Park Cemetery, 3001 NW 46èm Street nan Miami