News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Dawout 11, 2015
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyonè Edmonson ap òganize 9yèm evennman anyèl Jounen Amizman pou Larantre Lekòl (“Back to School Fun Day”)


(MIAMI, FL) – Komisyonè Konte Miami-Dade Audrey M. Edmonson ap òganize 9yèm evennman anyèl Jounen Amizman pou Larantre Lekòl (Back to School Fun Day) jou samdi 15 dawout de 10 a.m. a 2 p.m. nan Olinda Park, 2101 NW 51st Street.

Nan evennman an, yap fè kado valiz lekòl ranpli founiti klasik, distribye manje gratis nan Farm Share ak yon egzibisyon sante kote w’ap ka fè egzamen nan yon kamyon medikal UM Bascom Palmer Vision Van, egzamen medikal gratis nan bis Jessie Trice Mobile Unit ak vaksen gratis pou timoun yo pa Florida Health. (Paran yo fèt pou pote kat vaksen timoun yo.) Bis Miami-Dade Libraries Bookmobile ak South Florida CareerSource Bus yo ap la tou.

Moun ki pral nan evennman yo ap jwenn bon jan amizman nan tande mizik, kay rebondisman, anpil hot dog gratis, rafrechisman, tiraj osò ak anpil lòt bagay ankò.

Kiyès:
Komisyonè Konte Audrey M. Edmonson
Kisa:
Jounen Amizman pou Larantre Lekòl (“Back to School Fun Day”)
Kilè:
Dawout 15, 2015, 10:00 a.m.- 2:00 p.m.
Kikote:
Olinda Park, 2101 NW 51st Street