News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Jen 28, 2016
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyonè Edmonson mande rezidan yo pa tire bal anlè pou selebre fèt kat jiyè a


MIAMI – Komisyonè Konte Miami-Dade Audrey Edmonson ansanm ak Majistra Vil Miami Tomás Regalado pral fè konferans deprès anyèl yo an “Yon Bal Tiye Fèt la” jou jedi, 30 jen a 10:30 a.m. nan Moore Park, 765 NW 36yèm Street nan Miami, pou ankouraje piblik la pa tire bal anlè pou fèt kat jiyè a.  Ap gen manm klèje ak fòsdelòd k ap la tou. 

Kiyès:
Komisyone Konte Audrey M. Edmonson
Majistra Miami Tomas Regalado
Manm kleje ak fosdelod
Kisa:
Konferans Depres "Yon Bal Tiye Fet la"
Kilè:
Jen 30, 2016, 10:30 a.m.
Kikote:
Moore Park, 765 NW 36 Street nan Miami