News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Jiyè 21, 2016
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyonè Edmonson ap òganize 10èm Jou Amizman anvan Larantre/Fwa Anyèl Lasante ak Enfòmasyon Distrik 3


MIAMI – Komisyonè Konte Miami-Dade Audrey M. Edmonson ap òganize 10èm Jou Amizman anvan Larantre/Fwa Anyèl Lasante ak Enfòmasyon Distrik 3, nan jou samdi 13 dawout 2016, sòti 10 a.m. rive 2 p.m., nan Olinda Park, 2101 NW 51st St. nan Miami.

Komisyonè Edmonson ap fè kado sakado ak founiti klasik GRATIS bay timoun ki nan pre-K rive 18tan daj. Se moun ki rive anvan k ap jwenn! Pwal gen mizik, òtdòg/manje ak bwason, mezon pou rebondi, ak lòt aktivite amizan pou timoun. Fwa Lasante ak Enfòmasyon an va ofri egzamen je GRATIS grasa Miami Lighthouse, egzamen ak enfòmayson sante gratis, enskripsyon pou vote, asistans pou jwenn travay grasa CareerResource, “bookmobile” Bibliyotèk Miami-Dade, enfòmasyon sou Head Start, sèvis Konte a ak lòt òganizasyon ki bay sèvis, ak distribisyon manje gratis grasa Farm Share. Tout moun envite. Antre a gratis.

Kiyès:
Komisyone Konte Audrey M. Edmonson
Kisa:
10 Jou Amizman anvan Larantre/Fwa Anyel Lasante ak Enformasyon Districk 3
Kilè:
Dawout 13, 2016, 10:00 a.m.- 2:00 p.m.
Kikote:
Olinda Park, 2101 NW 51st St.