News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Avril 11, 2017
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson pral Prezante yon Atelye sou Prè pou Ti Biznis yo


MIAMI – Vis Prezidan Komisyon Konte Miami-Dade Audrey M. Edmonson, an kolaborasyon ak Seksyon pou Devlopman Ti Biznis la, pral prezante yon Atelye sou Prè pou Ti Biznis yo jou vandredi 21 avril apati 10è nan maten jiska midi nan Sandrell Rivers Theater, 6101 NW 7yèmAve. #79, Miami, FL 33127.

Patisipan yo pral kapab rankontre ak konpayi ki bay prè yo ansanm ak pwopriyetè biznis yo pandan y ap aprann kòman pou patisipe nan kontra Konte a bay yo, kòman pou jwenn lajan prete pou biznis pa yo, enskri kòm founisè sèvis Konte ak vin yon Ti Biznis Sètifye.

Gen pakin disponib nan 2zyèm etaj bilding kote pou pake a. Pou rezève plas ou, voye yon imel nan [email protected]

Pou plis enfòmasyon, rele 305-375-5393.

Kiyès:
Komisyone Konte Miami-Dade Audrey M. Edmonson
Kisa:
Atelye sou Pre pou Ti Komes
Kilè:
Avril 21, 2017, 10:00 a.m.- 12:00 p.m.
Kikote:
Sandrell Rivers Theater, 6101 NW 7th Ave., #79, Miami, FL 33127. Gen pakin disponib nan 2 etaj bilding kote pou pake a