News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Jen 29, 2017
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson mande rezidan yo pa tire zam


MIAMI – Vis Prezidan Komisyon Konte Miami-Dade Audrey Edmonson pwal fè yon konferans “Yon Bal Tiye Fèt la” jou lendi 3 jiyè a 10 nan maten nan Jefferson Reaves, Sr. Park, 3090 NW 50 St., nan Miami, pou mande piblik la pa tire zam.

Moun k ap la nan konferans la se lidè kominotè yo, manm klèje yo, fòsdelòd yo, ak moun ki abite nan zòn Brownsville yo.

Vis Prezidan Edmonson fè yon konferans deprès chak ane jis anvan jou fèt 4 Jiyè a pou mande kominote a ede lite kont krim vyolans pou kapab anpeche pakèt moun, patikilyèman timoun yo, pran bal. Anpil nan ensidan sa yo se nan evennman kote moun rasanble, epi moun ki viktim yo souvan se moun ki jis ap pase. Majistra Vil Miami Tomás Regalado ap pati ane sa a ki fè li pap nan konferans la.

Kiyès:
Vis Prezidan Komisyon Konte Miami-Dade Audrey M. Edmonson
Lidè kominotè yo, manm klèje yo ak fòsdelòd yo
Kisa:
Konferans Deprès “Yon Bal Tiye Fèt la”
Kilè:
Jwiyé 03, 2017, 10:00 a.m.
Kikote:
Jefferson Reaves, Sr. Park, 3090 NW 50 St.