Press Release Archives: 2018 | 2017 | 2016 |

Month:


December
- top

  12/30/2012 - Nowèl Distrik 3 Vis Prezidan Edmonson
  12/14/2012 - Vis-Prezidan Edmonson pral fè konferans deprès anyèl “Yon Bal Tiye Fèt la” jou 31 desanm

November
- top

  11/08/2012 - Vis Prezidan Audrey Edmonson limem limyè nan "The Beacon" nan Overtown
  11/02/2012 - Vis Prezidan Edmonson mache bra nan lè bra nan evennman "Souls to the Polls"

October
- top

  10/24/2012 - Vis Prezidan Edmonson fè pakou Ayewopò Entènasyonal Miami ak Asosiyasyon Taksi "New Vision"
  10/23/2012 - Vis Prezidan Edmonson patisipe kòm jij nan 8yèm evennman anyèl defile chyen Belle Meade Halloween Dog Parade
  10/23/2012 - Vis Prezidan Edmonson selebre 10yèm Anivèsè Olivette Missionary Baptist Church
  10/23/2012 - Vis Prezidan Edmonson patisipe nan 37yèm ane Gala Prim Anyèl Crime Watch Sitwayen Konte Miami-Dade
  10/23/2012 - Vis Prezidan Edmonson sipòte Pwojè Rekonstwi Lespwa pou Ayiti
  10/09/2012 - Vice-Chairwoman Edmonson honors Borinquen Health Care Center

September
- top

  09/11/2012 - Vis Prezidan Edmonson pale kont vyolans

August
- top

  08/13/2012 - Vis Prezidan Edmonson patisipe nan Twazyèm Evennman Anyèl Larantre Lekòl nan Little Haiti Optimist Club

July
- top

  07/12/2012 - Beacon pote lojman abòdab nan kè Overtown
  07/05/2012 - Reyinyon Gwoup de Travay sou Metal Izaje Planifye pou 10 jiyè
  07/05/2012 - Vis Prezidan Edmonson pase fèt 4 jiyè a ansanm ak rezidan El Portal ak Liberty City yo nan pinik
  07/02/2012 - Yap avèti rezidan Miami-Dade yo de danje ki genyen nan tire kout zam selebrasyon nan konferans deprès ak rasanbleman "Yon Bal Tiye Fèt la"

June
- top

  06/28/2012 - Otorite lokal yo avèti rezidan yo de danje ki genyen nan tire bal anlè pou selebre 4 jiyè nan konferans deprès ak rasanbleman "Yon Bal Tiye Fèt la"
  06/26/2012 - Vis Prezidan Edmonson nan evennman anyèl "Orange Gala" Chanm Komès Omoseksyèl Miami-Dade
  06/22/2012 - Vis Prezidan Edmonson Lanse Evennman Morning Mile la
  06/22/2012 - Sèvis Sikilasyon "DMV to Go" ap nan Northwest Dade le 29 jen pou moun kap renouvle lisans yo
  06/22/2012 - Kanpay enskripsyon votè te fèt pou rezidan yo nan Brownsville Transit Village
  06/12/2012 - Komisyon Konte a onore Depatman Travo Piblik Miami-Dade
  06/12/2012 - Nouvo siy yo akeyi moun nan Distrik Istorik Bayside
  06/12/2012 - Komisyonè Miami-Dade onore yon pastè lokal pandan Jibile Dore li
  06/12/2012 - Vis Prezidan Konte Edmonson selebre Mwa Eritaj Kiltirèl Ayisyèn
  06/12/2012 - Vis Prezidan Edmonson komemore Memorial Day nan Booker T. Washington High
  06/11/2012 - Vis Prezidan Edmonson lanse match yo ak elèv hayskoul North Miami ak Miami Edison
  06/11/2012 - Vis Prezidan Edmonson patisipe nan fundraising Sant La
  06/08/2012 - Vis Prezidan Edmonson onore konpayi dans "Mad Dance" nan Little Haiti
  06/01/2012 - Vis Prezidan Edmonson retounen nan koridò NW 18yèm Aveni an pou kontinye travo netwayaj kominotè yo

May
- top

  05/29/2012 - Vis Prezidan Edmonson selebre anivèsè atis lokal nan atelye Wynwood
  05/29/2012 - Vis Prezidan Edmonson akeyi Espektak Prentan Konpayi Dans Peter London
  05/18/2012 - Vis Prezidan Edmonson vizite premye distillatè wonm nan Wynwood
  05/18/2012 - Vis Prezidan Edmonson mande pou revize règ Eta a sou ranvwaye elèv
  05/18/2012 - Vis Prezidan Edmonson dedye nouvo kay Abita pou Limanite yo nan Liberty City
  05/18/2012 - Vis Prezidan Edmonson fè jèn atis yo konpliman nan Kids Art Walk nan Wynwood
  05/18/2012 - Vis Prezidan Edmonson onore Gwoup Resous Anplwaye Nwa Ameriken
  05/16/2012 - Vis Prezidan Edmonson ap òganize dezyèm reyinyon Gwoup de Travay Sou Feray
  05/15/2012 - Vis Prezidan Edmonson patisipe nan konferans anyèl tribinal jivenil pou adrese pwoblèm vyolans nan kominote a
  05/10/2012 - Vis Prezidan Edmonson rededikase Claude and Mildred Pepper Towers pou granmoun aje yo

April
- top

  04/30/2012 - Vis Prezidan Edmonson rejwenn Greenberg Traurig pou pwomouvwa “Miami Children’s Initiative”
  04/30/2012 - Vis Prezidan Edmonson prezante Kle Konte a bay aktè ak mizisyen Kevin Costner
  04/30/2012 - Vis Prezidan Edmonson vizite Claude Pepper Senior Housing
  04/26/2012 - Vis Prezidan Edmonson revizite koridò N.W. 18èm Aveni pou kontinye travo netwayaj yo
  04/17/2012 - Vis Prezidan Edmonson selebre Semèn Nasyonal Bibliyotèk
  04/17/2012 - Vis Prezidan Edmonson onore atis distenge yo ak prim nan “Common Ground”
  04/17/2012 - Vis Prezidan Edmonson vizite lojman granmoun aje yo nan Allapattah pou rankontre ak rezidan yo
  04/16/2012 - Vis Prezidan Edmonson rekonèt enpòtans òganizasyon benevòl yo nan PhilanthroFest
  04/12/2012 - Vis Prezidan Edmonson akeyi lojman abòdab Vista Mar nan zòn Wynwood
  04/04/2012 - Vis Prezidan Edmonson amize li nan festival Pak nan El Portal
  04/02/2012 - Vis Prezidan Audrey M. Edmonson patisipe nan rasanbleman pou apiye “Jistis pou Trayvon Martin”

March
- top

  03/23/2012 - Konte Miami-Dade gen batay la pou mete lwa feray yo ajou
  03/16/2012 - Vis Prezidan Edmonson vizite sant ganmoun aje yo nan Distrik 3 epi adrese enkyetid yo
  03/14/2012 - Vis Prezidan Edmonson rejwenn Sèvis Lojman Katye pou anbeli kay yo nan Brownsville
  03/05/2012 - Vis Prezidan Edmonson patisipe nan seremoni inogirasyon travo konstriksyon Mize Syans Miami

February
- top

  02/28/2012 - Vis Prezidan Edmonson patisipe nan Gran Ouvèti Bilding Waf Kabotaj "Pelican Harbor Marina Dockmaster Building" lan
  02/24/2012 - Yap envite òganizasyon lokal yo nan Atelye Asistans Teknik ak Asistans sou Kouman pou Ekri Demann Sibvansyon nan Distrik 3

January
- top

  01/31/2012 - Vis Prezidan Edmonson ap òganize yon evennman rankont "Meet & Greet" pou nouvo elektè Distrik 3 yo
  01/27/2012 - Vis Prezidan Edmonson vizite Sena Florid la pou mande pi bon règleman pou resikle fè kwiv ke moun te pran ilegalman
  01/24/2012 - Vis Prezidan Edmonson ap chèche fè plis etid sou koze disparite nan patisipasyon biznis ki pou moun nwa, Ispanik ak fanm yo nan jwenn kontra ak Konte a
  01/20/2012 - Vis Prezidan Edmonson patisipe nan selebrasyon anyèl Defile Jou Wa
  01/17/2012 - Vis Prezidan Edmonson patisipe nan plizyè evennman Jounen MLK toupatou nan Konte Miami-Dade
  01/17/2012 - Vis Prezidan Edmonson onore òganizasyon “Pap Corps” pou 60 ane rechèch ak sipò pou kansè
  01/12/2012 - Pwopriyetè ti biznis yo nan Distrik 3 kapab elijib pou jiska $10,000 nan Pwogram Sibvansyon "Mom and Pop" Vis Prezidan Edmonson lan