Press Release Archives: 2018 | 2017 | 2016 |

Month:


December
- top

  12/29/2014 - Komisyonè Edmonson ak Majistra Vil Miami Tomás Regalado Avèti Piblik la de Danje ki Genyen nan Tire Bal Anlè pou Selebre 31 Desanm
  12/01/2014 - Komisyonè Edmonson ap prezante yon jounen Pòt Ouvè San Randevou nan Distrik 3 (District 3 Walk-In Open House) avèk anpil Depatman Konte a k ap la

November
- top

  11/26/2014 - Komisyonè Edmonson selebre “Fèt Nwèl an Novanm”
  11/24/2014 - Komisyonè Edmonson devwale pannkat “Harold L. Sandilands Street”
  11/20/2014 - Komisyonè Edmonson rankontre ak Kongrèswoman Frederica Wilson pou prezante chèk $1 milyon dola bay Depatman Lapolis Miami-Dade
  11/14/2014 - Komisyonè Edmonson pral prezante inogirasyon travo kontriksyon pou yon nouvo pakin garaj ak lòt renovasyon nan Joseph Caleb Center
  11/04/2014 - Komisyonè Edmonson rankontre ak 3,000 rezidan nan 8yèm Egzibisyon Anyèl Emilio López Borinquen Health Fair
  11/04/2014 - Komisyonè Edmonson ede inogire Sant CareerSource South Florida Re-Employment Center
  11/04/2014 - Komisyonè Edmonson patisipe nan Youth Golf Classic
  11/04/2014 - Komisyonè Edmonson patisipe nan 39yèm Remiz Prim Anyèl Citizens’ Crime Watch
  11/04/2014 - Komisyonè Edmonson patisipe nan festival Jounen Ekolojik Miami Shores
  11/04/2014 - Komisyonè Edmonson mande Rezidan Konte Miami-Dade yo ale vote nan evennman “Souls to Polls” la
  11/04/2014 - Komisyonè Edmonson rekonèt pa Urban Environment League
  11/03/2014 - Komisyonè Edmonson patisipe nan Tabwon Pastoral

October
- top

  10/08/2014 - Lejislasyon entèdi enstalasyon anpoul ki fò anpil yo nan pisin prive
  10/03/2014 - Komisyonè Edmonson kontinye pwomnad chak mwa li-a nan Koridò N.W. 18 Ave an

September
- top

  09/22/2014 - Komisyonè Edmonson Selebre 80yèm Anivèsè Margaret Tynan

August
- top

  08/27/2014 - Komisyonè Edmonson rankontre ak delegasyon echanj komèsyal Lafrik di Sid
  08/26/2014 - Komisyonè Edmonson patisipe nan louvèti motèl Vagabond ki fè sot renove
  08/26/2014 - Komisyonè Edmonson patisipe nan selebrasyon pou Rèn Manman Boatenmaa
  08/13/2014 - Komisyonè Edmonson òganize 8èm evennman anyèl Jounen Amizman pou Distribisyon Kado Valiz Lekòl ak Egzibisyon Sante

July
- top

  07/03/2014 - Komisyonè Edmonson ap kontinye pwomnad mansyèl li nan tout Koridò N.W. 18 Ave

June
- top

  06/18/2014 - Komisè Edmonson ansanm ak Majistra Tomás Regalado Vle Avèti Piblik la Konsènan Dechaje Zam Anlè Pou Fete 4 Jiyè pandan Konferans Laprès “Yon Bal Gendwa Touye Fèt La”

May
- top

  05/30/2014 - Komisè Edmonson ap Ede Senyò yo pare pou Sezon Siklòn
  05/21/2014 - Yo te selebre Komisè Edmonson pandan yon “Fèt Wòz pou Bwè Te Pink Tea Party” nan Miami Edison Senior High School
  05/21/2014 - Komisè Edmonson te vin patisipe nan Tribinal pou Tinedjè Miami-Dade nan 7yèm Konferans Anyèl Lajenès pou Denonse Vyolans
  05/21/2014 - SAVE te nonmen Komisè Edmonson Chanpyon Egalite pou lane 2014

April
- top

  04/28/2014 - Lari koridò Nòdwès 18 Aveni an ap repran ansyen non li
  04/25/2014 - Komisyonè Edmonson patwone yon distribisyon manje Farm Share
  04/24/2014 - Komisyoné Edmonson Patisipe nan Konferans sou Sante Mantal Gason Nwa
  04/10/2014 - Komisyonè Edmonson deklare 8 avril 2014 kòm Jounen Clarence Pittman Jr.
  04/02/2014 - Sosyete Ameriken pou Administrasyon Piblik onore Komisyonè Edmonson nan Selebrasyon Mwa Fanm
  04/02/2014 - Komisyonè Edmonson Akeyi Minis Sante ak Sèvis Imèm Etazini Kathleen Sebelius
  04/01/2014 - Komisyonè Edmonson kontinye jefò lap fè pou netwaye koridò N.W. 18èm Aveni an

March
- top

  03/24/2014 - Komisè Edmonson remèsye volontè ak atis pou Teren Je Ka-Boom-MCI an
  03/18/2014 - Komisyonè Edmonson ap prezante anons piblik ofisyèl bay Fondasyon Nasyonal Amerikèn Dominikèn (Dominican American National Foundation)

February
- top

  02/26/2014 - Komisyoné Edmonson vizite Pwogram Aksyon Kominoté Allapattah
  02/25/2014 - Komisyoné Edmonson Kontinye Travo Netwayaj sou N.W. 18ém Aveni
  02/20/2014 - Komisyoné Edmonson selebre Booker T. Washington High School poutét li ganye Chanpyona Eta-a
  02/19/2014 - Komisyoné Edmonson vizite Historic Hampton House
  02/11/2014 - Komisyoné Edmonson akeyi nouvo Tribinal Jivenil nan Distrik 3
  02/11/2014 - Komisyoné Edmonson Ede Koupe Riban pou Inogire "Nouvo" Theyat Lyric Theatre
  02/04/2014 - Komisyoné Edmonson ouvé pwosesis aplikasyon an pou pwogram Sibvansyon Ti Biznis Mom & Pop 2014 la nan Distrik 3

January
- top

  01/21/2014 - Komisyonè Edmonson selebre lavi Dr. Martin Luther King Jr.
  01/15/2014 - Komisyoné Edmonson patisipe nan defile anyél Twa Wa Parad