For Immediate Release:
January 18, 2011

Media Contact:
Ivonne Pérez Suárez

305-267-6377Komisyonè Rebeca Sosa pral pwopoze yon fòma liy atik nan rapò bidjetè anyèl Konte a pou plis transparans


(Miami-Dade County, FL) -- 
Komisyonè Sosa pral prezante yon rezolisyon bay Asanble Komisyonè Konte a jedi 20 janvye 2011 ki va egzije ke bidjè anyèl Miami-Dade la pwopoze, konsidere, ak adopte nan yon fòma ki an liy atik. 

Byenke fòma bidjè aktyèl la an konfòmite ak egzijans lwa eta ak lokal yo, Sosa santi ke yon fòma liy atik va pèmèt Asanble a, ak kominote a, pi byen konprann egzakteman kouman lajan taks yo ak revni gouvèman yo depanse. Nan rezolisyon komisyonè a, li pwopoze pou chak atik nan bidjè a gen ladna li dènye montan reyèl san odite de dènye ane fiskal ki fini an, montan bidjetè ane aktyèl la, epi montan ki pwopoze pou ane fiskal ki pral vini an, ansanm ak chanjman nan montan ak nan pousantay de ane presedan yo.

“Pou fasilite yon diskisyon siyifikatif sou kouman pou depanse lajan taks yo, Asanble a fèt pou gen aksè a enfòmasyon konplè, detaye e klè sou tout bidjè a ke yon bidjè ki nan yon fòma liy atik ka ba nou”, pawòl Komisyonè Sosa.  “Yon fòma an liy atik va bay enfòmasyon detaye sou tout atik finansye endividyèl enpòtan yo pou chak depatman, biwo, divizyon oswa lòt seksyon gouvènman Konte a. San yon bidjè transparan an liy atik, li difisil pou rezidan yo konnen kouman lajan pèp la depanse epi si depans yo reflete priyorite yo”.

Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte biwo Komisyonè Rebeca Sosa nan 305-267-6377.


 

# # #

 

MIAMI-DADE COUNTY COMMISSIONER REBECA SOSA DISTRICT 6