For Immediate Release:
March 15, 2011

Media Contact:
Ivonne Pérez Suárez

305-267-6377Komisyonè Rebeca Sosa Entwodwi yon Lejislasyon pou Opoze Ogmantasyon nan Depans Asirans Pwopriyete pou Pwopriyetè Kay


(Miami-Dade County, FL) -- 
Enkyete de pri asirans pwopriyete kap monte ak efè sa genyen sou pwopriyetè kay yo, Komisyonè Rebeca Sosa te prezante yon rezolisyon jou madi a pou opoze nenpòt lejislasyon ki ta ka ogmante depans asirans pwopriyetè kay yo nan Florid oswa ogmante depans ki sòt nan pòch pwopriyetè yo pou asirans pwopriyete. Mezi sa a nan liy defans alontèm Komisyonè Sosa pou kenbe rezidan yo nan kay yo etandone kondisyon ekonomik aktyèl la ki kreye sitiyasyon "foreclosure" (poze sezi) a. Rezolisyon an te pase pandan reyinyon Asanble Komisyonè Konte jou madi 15 mas la.

Pandan sesyon lejislatif 2010 la, divès pwojè lwa (SB 876, SB 2204, HB 447) te prezante ki ta pèmèt dè ogmantasyon nan depans asirans sou pwopriyete - malgre pa gen gwo siklòn oubyen tanpèt pou ane ki sot pase yo, epi espesifikman, depi Siklòn Wilma an 2005 pou Konte Miami-Dade.

"Nan moman difisil ekonomik sa yo, yon ogmantasyon nan pri asirans pwopriyete ta ka plis agrave resesyon ekonomik la epi prezante defi enpòtan pou rezidan Florid yo ... mèt pwopriyete yo pa bezwen okenn lòt difikilte ajoute sou chaj yo," deklare Komisyonè Sosa. "Gouvènè Scott ak Lejislati Florid la ta dwe refize nenpòt ogmantasyon pri nan moman sa a epi travay pou fè chanjman entèn nan komisyon asirans eta a pou jwenn solisyon".

Grefye a nan Konsèy la ap tranzmèt yon kopi sètifye de rezolisyon Komisyonè Sosa a bay Gouvènè a, Prezidan Sena a, Espikè Lachanm lan, Prezidan an ak Manm Delegasyon Lejislatif Eta Konte Miami-Dade la, ak Komisyonè Asirans Eta Florid la. Rezolisyon an dirije lobiyis eta Konte an tou pou defann pasaj lejislasyon an, epi otorize ak dirije Biwo Afè Entègouvènmantal la amande Pake Eta Lejislatif 2011 la pou yo mete atik sa yo ladan.
                                                                                                   
Pou plis enfòmasyon oswa pou jwenn yon kopi rezolisyon sa a, tanpri kontakte biwo Komisyonè Sosa a nan 305-267-6377.


 

# # #

 

MIAMI-DADE COUNTY COMMISSIONER REBECA SOSA DISTRICT 6