For Immediate Release:
March 30, 2011

Media Contact:
Ivonne Pérez-Suárez

305-267-6377Komisyonè Sosa akeyi premye Komite Gouvènans Lopital Konte Miami-Dade, kreye pou diskite solisyon pou pwoblèm finansye Jackson yo


(Miami-Dade County, FL) -- 
Komisyonè Rebeca Sosa te akeyi premye reyinyon Komite Gouvènans Lopital Konte Miami-Dade ki te fèt jou lendi 28 mas 2011 nan Beacon Council. Reyinyon istorik la te reyini ansanm 20 nan pi gwo ekspè nan sektè swen medikal la pou kapab rezoud kokenn pwoblèm enposib ke Lopital Jackson ap fè fas yo.

Komite a, ki te kreye apre yon rezolisyon ki te esponnsorize pa Komisyonè Sosa, responsab pou etidye epi bay rapò sou modèl gouvènans altènatif pou fonksyonnman Fondasyon Sante Piblik Jackson la. Yo pral konseye Asanble Komisyonè Konte a sou ki kalite lòt modèl gouvènans altènatif pou lopital ki egziste nan tout peyi a, ki kapab benefisye ak bay chanjman nesesè pou rezoud lit aktyèl Jackson yo.

Komisyonè Sosa endike nan premye remak li ke li kwè ke li trè enpòtan pou gen yon pèspektiv ki bokou pi laj nan modèl gouvènans yo epi pou gen opòtinite pou konsidere nenpòt ki solisyon posib alontèm pou Jackson. Komisyonè Sosa gen espwa ke komite sa a pral kapab konseye Komisyon Miami-Dade la sou pi bon fason pou rezoud difikilte Jackson yo ak pwoblèm finansye li yo.

"Nou pral wè yon efè domino si nou kite lopital sekirite nou an kontinye plonje desann fè fayit", di Komisyonè Sosa. "Si yo fòse Lopital Jackson redwi kantite pasyan endijan li trete yo, efè sila pral glise desann epi konble lopital prive yo tou. Konte an bezwen gade nan lòt modèl toupatou nan peyi a pou jwenn solisyon pou rezoud pwoblèm finansye ke Jackson ap fè fas yo".

Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte biwo Komisyonè Sosa a nan 305-267-6377.


 

# # #

 

MIAMI-DADE COUNTY COMMISSIONER REBECA SOSA DISTRICT 6