For Immediate Release:
October 19, 2011

Media Contact:
Ivonne Perez Suarez

305-267-6377Pou modifye Kòd Konte Miami-Dade pou li gen penalite ki pi sevè pou vyolasyon bilten vòt pa korespondans


(Miami-Dade County, FL) -- 
Jou madi 18 oktòb 2011, Komisyon Konte Miami-Dade te apwouve yon òdonans patwone pa Komisyonè Rebeca Sosa ki mande pou penalite yo pi sevè pou rezidan ki komèt fwòd elektoral ak bilten vòt pa korespondans yo. Òdonans la  ap modifye Kòd Konte a pou fè moun ki vyole lwa bilten vòt yo peye amann ak / oswa pran prizon. 

Tipikman, yo livre bilten vòt pa korespondans yo pa lapòs bay votè ki enskri yo. Sepandan, yon elektè ka otorize yon reprezantan ale pran ak retounen yon bilten vòt pa korespondans pou li si li pa kapab ale pran oswa retounen li pa lapòs oswa an pèsòn. Pou fè sa, reprezantan an fèt pou bay Sipèvizè Eleksyon an yon idantifikasyon ki gen foto sou li pou  prezantan an ak pou votè a, ansanm ak yon deklarasyon alikri ak siyati votè a ki otorize reprezantan an pran ak retounen bilten vòt la. Deklarasyon an fèt pou di ki sikonstans ki fè votè a paka vin pran bilten vòt la an pèsòn oswa pa lapòs. Si reprezantan an se pa yon manm fanmi pwoch votè a, reprezantan an fèt pou bay Depatman Eleksyon yon deklarasyon alekri ak siyati yon doktè ki sou papye ak antèt doktè a ki di ke votè a oswa depandan votè a pat kapab ale nan biwo vòt la ni ale pran oswa retounen yon bilten vòt pa korespondans poutèt yon ijans medikal. 

Yon reprezantan pa kapab vin pran pliske de bilten vòt pa korespondans apa de pa li an pou chak eleksyon, epitou se sèlman youn ladan yo ki ka pou yon votè ki pa yon fanmi pwoch reprezantan an (sa vle di mari oswa madanm li, paran, pitit, gran paran, oswa frè ak sè votè an). Anplis, yon reprezantan ka sèlman ale pran ak/oswa retounen yon bilten vòt pa korespondans jou anvan oswa jou eleksyon an pou yon fanmi pwoch li epi nan jou eleksyon an pou yon moun ki pa fanmi li apre li te ranpli yon affidavit ki deklare ke reprezantan an gen otorizasyon votè a pou li ale pran ak/oswa retounen bilten vòt la. 

Komisyonè Sosa pwopoze pou nenpòt moun ki pran ak/oswa retounen bilten vòt pa korespondans an vyolasyon pwovizyon an peye yon amann ki pou pa depase $1,000 ak/oswa jwenn anprizonnman nan prizon Konte pou pa plis ke 60 jou.

“Pèsonèl Depatman Eleksyon nou an fè tout posib yo pou fè pwosesis vòt la osi aksesib posib pandan chak eleksyon nan mete disponib bilten vòt pa korespondans. Kanmèm, antan yon konte li nesesè tou pou nou fè rezidan yo konnen klèman ke ap gen gwo konsekans pou nenpòt moun yo kenbe kap abize sistèm ke nou gen an plas la”, di Komisyonè Sosa. “Dènye bagay nou bezwen se pou magouyè ta dezonore dwa vote rezidan nou yo nan fè fwòd elektoral”.

Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte biwo Komisyonè Sosa nan 305-267-6377.


 

# # #

 

MIAMI-DADE COUNTY COMMISSIONER REBECA SOSA DISTRICT 6