News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Mas 15, 2011
Kontak pou Laprès:
Jamil Rivers
jrivers@miamidade.gov

Komisyonè Dennis C. Moss Rejwenn Legliz Grace of God Baptist Church ak Kòporasyon pou Reyabilitasyon Kominotè pou Inogirasyon Kanpis Dr Joseph Coats Sr. la


Jou 4 mas 2011 la, legliz Grace of God Baptist Church ak Kòporasyon pou Reyabilitasyon Kominotè, Inc inogire travo konstriksyon pou lekòl Dr. Dr. Joseph Coats Sr. Grace Charter School la. Desèvi pliske 900 elèv de klas 6 -12 gred, lekòl la ap ofri yon opòtinite adisyonèl nan edikasyon pou yon kominote k ap devlope ak yon lavni miyò. Lekòl la pral konble vid ak defi "detoryorasyon kondisyon edikasyon nan kominote nou an", te di Rev. Mak Coast, Sr. Fondatè, ak paste legliz Grace of God Baptist Church nan Goulds. "Nou santi ke nou te gen yon responsablite pou nou fè yon pati nan solisyon an".

Kominote a akeyi nouvo pwojè a ak lapriyè ak sipò pandan ke ofisyèl eli yo, pastè ak lidè kominotè yo rasanble pou inogirasyon an. "Pandan ke kominote sa a kontinye ap devlope epi divèsifye, timoun nou yo bezwen tout resous ki ka benefisye yo devlope yon bon fondasyon espirityèl ak entelektyèl", di Komisyonè Dennis C. Moss, Konte Miami-Dade, Distrik 9". Grace of God CDC ak Grace of God Baptist Church bay bon sèvis a rezidan yo nan distrik sa a e nou espere pou siksè yo kontinye".

Bezwen yo anpil nan yon kominote k ap grandi. Resous yo pa anpil. Lekòl la pral chita nan SW 226th Terrace ak SW 112th Avenue nan kominote Goulds la. "Zòn sa a fèk gen 6,500 nouvo kay ki konstri ladan nan 3 dènye ane yo ki nan zòn imedya nou," te di Coats. "Youn nan chak desan kay gen yon òdinatè. Kourikoulòm lan ap bay atansyon espesyal pou prepare elèv nou yo nan domèn teknoloji paske se nan epòk sa a ke nap viv. Nap gen òdinatè disponib nan kominote a nan lè apre lekòl yo pou ede rezidan yo jwenn aksè a mond lan atravè entènèt".

Lekòl Dr Jozèf Coats Sr. Grace Charter School pot non Rev Joseph Coats, Sr ki te sèvi kòm Pastè legliz Glendale Missionary Baptist Church de 1967 a 1997 epi ankouraje fanmi li ak kongregasyon an pou yo toujou fè efò pou yon pi bon edikasyon.

 

 

Rev. Robert Shaw, legliz New Bethel A.M.E. Church, Al Dotson, Komisyonè Konte Miami-Dade Dennis C. Moss, Pastè Mark Coats, Sr., Fondatè,
(Gòch a Dwat): Rev. Robert Shaw, legliz New Bethel A.M.E. Church, Al Dotson, Komisyonè Konte Miami-Dade Dennis C. Moss, Pastè Mark Coats, Sr., Fondatè,
Rev. Kirk Zaremba, ak Rev. Lester Ward de Grace Chapel