News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Mas 23, 2011
Kontak pou Laprès:
Veronica C. Buie
vbuie@miamidade.gov
305-245-4420

Komisyonè Konte Miami-Dade Dennis C. Moss jwenn apwobasyon Asanble Komisyon an pou yon rezolisyon ki mande Eta Florid kontwole frè SunPass pou machin ki lwe yo


Jou 15 mas 2011, Asanble Komisyonè Konte Miami-Dade la apwouve alinanim yon rezolisyon esponnsorize pa Komisyonè Dennis C. Moss ki mande Lejislati Florid la kontwole frè SunPass pou machin ki lwe yo.

Rezolisyon an te adrese pwen sa yo:

1. Ankouraje Lejislati Florid la enpoze limit rezonab sou frè yo ki kapab faktire pou moun ki lwe machin epi ki itilize peyaj elektwonik yo, epi an patikilye pou limite frè administratif yo ki kapab faktire pou peyaj lè moun ki lwe machin lan chwazi pa peye pou yon plan peman kotidyen oswa yplan semèn pou peyaj woutye ke konpayi machin lokasyon an ofri.

2. Mande pou Depatman Transpòtasyon Florid (FDOT) negosye dè akò ki pi favorab a konsomatè yo ki an rapò a frè woutye elektwonik ak machin lokasyon, epi an patikilye pou limite frè administratif yo ki kapab faktire pou  pou peyaj woutye lè moun ki lwe machin lan chwazi pa peye pou yon plan peman kotidyen oswa semèn pou peyaj woutye ke konpayi machin lokasyon ofri.

3. Dirije Grefye Asanble a transmèt kopi sètifye Rezolisyon an bay Gouvènè a, Prezidan Sena a, EspikèLachann, Prezidan ak Manm Delegasyon Lejislativ Eta Miami-Dade ak Sekretè Depatman Transpòtasyon Eta Florid.

4. Dirije lobiyis eta Konte a yo pou plede anfavè chanjman ki nan rezolisyon an epi amande pake lejislatif eta 2011 la pou li gen ladan atik sa a.

Komisyonè a te patwone atik la apre ke li te vin okouran de yon konpayi machin lokasyon ki chaje yon kliyan $50 pou kouvri yon frè $1.50 ke yo chaje li pou de (2) frè peyaj woutye ke’l pat peye.

Komisyonè Moss deklare, "Pou mwen, li te vin trè evidan ke touris yo ak vizitè yo nan konte a ki pa abitye ak sistèm SunPass nou an epi ki chwazi pa achte plan kotidyen oswa plan semèn lan pou peyaj woutye ke konpayi machin lokasyon an ofri yo, yo te chaje yo twòp frè administratif . Sa ap kite yon enpresyon negatif nan lespri touris nou yo ki pap gen anyen bon pou di sou kominote nou an lè yo tounen lakay yo si konpayi machin yo ap koupe kou yo ak frè ekzòbitan sa yo. Sa gen yon enpak negatif sou endistri touris nou an, sou ki nou depann nan Konte Miami-Dade."