News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Novanm 16, 2011
Kontak pou Laprès:
Veronica C. Buie
vbuie@miamidade.gov
305-245-4420

Komisyonè Konte Miami-Dade Dennis C. Moss ankouraje Lejislati Florid la pase yon Lejislasyon Anti-entimidasyon nan Travay


Jou 3 novanm 2011, Asanble Komisyonè Konte Miami-Dade apwouve alinanim yon rezolisyon patwone pa Komisyonè Dennis C. Moss ki ankouraje Lejislati Florid la pase yon lejislasyon anti-entimidasyon. Akoz yo konsantre anpil sou pwoblèm entimidasyon nan lekòl yo, Komisyonè Moss rekonèt ke menm enpak danjre ki asosye ak entimidasyon yo egziste tou nan travay.

Dapre yon sondaj ke Zogby International te fè pou Workplace Bullying Institute (enstiti entimidasyon nan travay), 35 pousan nan moun kap travay Etazini oswa anviwon 53 milyon Ameriken, fè eksperyans pèsonèl entimidasyon, pandan ke 13 pousan nan moun kap travay Etazini rapòte ke yo aktyèlman ap fè fas a entimidasyon nan travay.

Sondaj Zogby a te rapòte tou ke prèske mwatye nan tout anplwaye Etazini rapòte yo te afekte pa entimidasyon nan travay, swa yomenm pèsonèlman oswa yo te temwen abi ke yon lòt anplwaye tap soufri. Gen dè etid ki dokimante ke entimidasyon nan travay ka gen yon efè serye sou anplwaye ki sibi li yo, ki enkli santime de hont ak imilyasyon, estrès, pwoblèm somèy, angwas sevè, depresyon, twoub estrès apre twoma, redwi iminite kont enfeksyon ak tansyon wo.

Komisyonè Moss pataje ke gen dè lòt etid ki dokimante ke anviwonnman travay kote ki gen abi ka gen dè  konsekans serye pou anplwaye yo, tankou rediksyon nan pwodiktivite anplwaye ak moral, moun paka rete nan djòb la ak plis moun kap absan nan travay, epi yon ogmantasyon siyifikatif nan reklamasyon medikal ak pou konpansasyon travayè.

Lejislasyon an te depoze nan 21 eta ki va fè li ilegal pou soumèt yon anplwaye nan yon anviwonnman ki abizif. Yon tèl lejislasyon ta presize ke yon travay va responsab pou entimidasyon nan travay ki fèt pa travayè li yo.

Komisyonè Moss deklare, "Dr. Martin Luther King, Jr. te di, 'Lavi nou koumanse fini jou nou kanpe sou silans nou osijè bagay ki enpòtan yo'. Si nou pa leve vwa nou epi pou nou vin fè pati solisyon an, nou va koupab kòm yon patnè silansye de pwoblèm entimidasyon an".