News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Janvye 20, 2012
Kontak pou Laprès:
Veronica C. Buie

305-245-4420

Komisyonè Dennis C. Moss lanse Pwogram Sibvansyon Anyèl "Mom & Pop" 2012 la nan Distrik 9


Komisyonè Konte Miami-Dade Dennis C. Moss kontan anonse ke yon fwa ankò genyen sibvansyon disponib pou ti biznis nan Distrik 9 yo ki kalifye pou aplike pou asistans finansye ki sibvansyone pa Pwogram Ti Biznis “Mom & Pop” Konte Miami-Dade la. Ti biznis yo ki pat resevwa sibvansyon nan ane presedan yo elijib pou resevwa ak ranpli aplikasyon sibvansyon an. Aplikasyon yo disponib de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. apati 23 janvye rive 7 fevriye 2012 nan nenpòt nan biwo Komisyonè Moss yo. District North Office la sitiye nan South Dade Government Center nan 10710 SW 211 Street, Suite 206 nan Cutler Bay epi District South Office la sitiye nan 1634 NW 6èm Aveni nan Florida City.

Biznis kap aplike pou sibvansyon “Mom & POP” la yo fèt pou chita andedan Distrik 9, bay prèv biznis la ap fonksyone depi omwen en (1) an, konfime ke non biznis la ki sou aplikasyon an matche ak non ki sou lisans biznis la epi reponn tout lòt kondisyon elijibilite yo. Pwogram lan ap bay sibvansyon jiska $5,000. Fon sa yo ka itilize pou achte ekipman, founiti, piblisite/maketing, envantè, asirans responsabilite legal, sekirite ak ti travo amelyorasyon/renovasyon nan biznis la. Pwogram “Ti Biznis “Mom & Pop” la te kreye pou bay asistans finansye ak teknik a ti biznis yo ki kalifye pou finansman.

Kolèg mwen yo avèk mwen nan Komisyon Konte Miami-Dade la kontan dèske nou kapab ofri asistans a motè ekonomik konte a –ki se ti biznis yo. Mwen envite ak ankouraje ti biznis yo pwofite de opòtinite sa yo pandan ke yo disponib la”, pawòl Komisyonè Moss. Pou plis enfòmasyon sou Pwogram Sibvansyon Ti Biznis “Mom & Pop” 2012 Komisyonè Moss la rele 305-234-4938 oswa ale sou sit entènèt Konte Miami-Dade la nan miamidade.gov.