News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Fevriye 17, 2012
Kontak pou Laprès:
Veronica Carey Buie
vbuie@miamidade.gov
305-245-4420

Komisyonè Dennis C. Moss akeyi Majistra Carlos Gimenez kòm espikè envite nan reyinyon Tabwon nan Distrik 9


Dènyeman, Komisyonè Konte Miami-Dade Dennis C. Moss te akeyi Majistra Konte Miami-Dade Carlos Gimenez kòm espikè envite pou reyinyon tabwon mwad fevriye li a ki te fèt nan South Dade Government Center, 10710 SW 211th Street nan Cutler Bay.

Majistra Carlos Gimenez (ansanm ak Majistra Adjwen li Russell Benford ak Èd li Jeve Clayton) te envite pa Komisyonè Moss pou pataje ak anviwon 50 nan envite tabwon mansyèl li a enfòmasyon sou Kouman Konte a ap Dewoule aktyèlman ensike opinyon li, vizyon ak direksyon li pou Miami-Dade. Majistra Gimenez bay yon rezime an brèf de reyòganizasyon Konte Miami-Dade la, vizyon ak pèspektiv ekonomik li pou anplwaye yo nan Konte a ak fòs de (2) pi gwo motè ekonomik Konte a yo, Ayewopò Entènasyonal Miami ak Pò Miami an.

 

 

Majistra Gimenez pataje angajman li pou kontinye pouswiv posibilite pou Konte a òganize premye Espetak Ayeryèn Entènasyonal li, yon pwojè ki te orijinalman patwone pa Komisyonè Moss. Pami lòt sijè ki te souliyen nan mesaj Dewoulman Konte a se te nouvo Sant Kiltirèl South Miami-Dade la, lavni "Block Grants" Devlopman Kominotè (CDBG) a, atik enpas resan yo ak fiti fowòm yo nan South Miami-Dade. Apre prezantasyon Majistra a, li te pran kestyon nan men envite tabwon yo.

Majistra Carlos Gimenez, ansyen Komisyonè Distrik 7 Konte Miami-Dade, te eli pou sèvi kòm Majistra Konte Miami-Dade jou 28 jen 2011. Etan pi gwo otorite eli Konte a e administratè anchèf, Majistra Gimenez responsab lidèchip ak manadjment yon òganizasyon ki gen 26,000 anplwaye ak yon bidjè anyèl ki depase $6 milya.