News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Me 08, 2012
Kontak pou Laprès:
Veronica Carey Buie
vbuie@miamidade.gov
305-245-4420

Kontak Lparès


Komisyonè Miami-Dade Dennis C. Moss kolabore ak Kiwanis Club nan Kendall pou Selebrasyon Dedikasyon Head Start Depatman CAHS Miami-Dade nan Isaac A. Withers Center nan Distrik 9


Nan maten jou vandredi 27 avril 2012, Komisyonè Konte Miami-Dade Dennis C. Moss rankontre ak Ms. Jane W. McQueen, Direktè pwogram Head Start/Early Head Start Miami-Dade la ansanm ak manm Kiwanis Club nan Kendall/South Dade (KCKSD) pou selebre dedikasyon pwogram Head Start/Early Head Start Depatman Aksyon Kimonotè Miami-Dade (CAHS) la nan Isaac A. Withers (IAW) Center ki sitiye nan 21300 SW 122nd Avenue nan Goulds, Florid.

Apeprè 60 elèv Head Start (akonpaye pa pwofesè ak pèsonèl) te rasanble nan antre pasaj kouvri (breezeway) nan Isaac A. Withers Center a pou salye, akeyi ak chante plizyè chanson ak jwe ti pyès komik pandan seremoni dedikasyon prezante pa Isaac A. Withers Center, Kiwanis Club nan Kendall/South Dade ak Depatman CAHS Miami-Dade. Seremoni an te gen ladan li tou yon vizit gide Sant IAW a ki souliyen plizyè amelyorasyon nan etablisman an ki enkli mi fèk pentire ak penti miral, bèl pasaj ak peyizaj byen desinen ak jaden, yon espas nan lakou pou timoun yo jwe ki gen nouvo jwèt resò pou yo monte epi espas pou timoun yo kouri ak pou monte bisiklèt twa wou yo. 

Pwogram Head Start ak Early Head Start la se yon divizyon nan Depatman CAHS Miami-Dade ki bay sèvis devlopman konplè pou timoun nan fanmi revni fèb Konte Miami-Dade. Pwogram lan ouvè a timoun laj nouvo ne jiska 5 an, epi li bay timoun yo swen ak enstriksyon nan klas lekòl.

 

 


Kiwanis Club nan Kendall/South Dade se yon òganizasyon sèvis ki pa pou pwofi ki patwone ak kreye divès pwojè sèvis ki benefisye timoun ak granmoun aje nan kominote Sid Dade la. Kreye an oktòb 2002 epi kounyeya ak 45 manm, KCKSD bay bous detid pou elèv kap gradye lekòl segondè, seksyon lekti pou timoun nan gadri Head Start, vizite retrèt, sipòte pwogram kantin yo dotasyon pou òganizasyon tankou JDRF ak March of Dimes.

Komisyonè Moss kòmante, "Onon manm yo nan Asanble Komisyonè Konte Miami-Dade, nou vreman remèsye manm yo nan kominote a ak nan Pwogram Head Start la pou patisipasyon yo nan fè sant la sa li ye jodiya epi yon remèsiman espesyal a Kiwanis Club nan Kendall/South Dade pou wòl yo nan anbelisman ak amelyorasyon Isaac A. Withers Center. Timoun yo ak tout moun ki la jodiya dwe fyè de bèl sant sa a".