News Release Header
For Immediate Release:
August 28, 2015
Media Contact:
Michael Hernandez
Michael.Hernandez@miamidade.gov
305-375-1545

Erika Benitez
ErikaB@miamidade.gov
305-877-8286

Erika Kominike # 1 – Mete nou Prè: Yap avize rezidan yo pou “mete yo pre” pou Tanpèt Tropikal Erika


MIAMI (28 dawout 2015) – Biwo Administrasyon Ka Dijans Miami-Dade (OEM) ap swiv movman Tanpèt Tropikal Erika de prè. Nan moman aktyèl la, tout sèvis Konte Miami-Dade yo kontinye fonksyone nòmalman.

Sant Administrasyon Ka Dijans (EOC) Konte Miami-Dade ap kontinye fonksyone nan Nivo 2, ki se yon aktivasyon pasyèl, apati 7 a.m. jou vandredi 28 dawout. Si li vin nan Nivo 2, lè sa-a l’ap obligatwa pou ekip pèsonèl OEM yo, otorite konte a yo, ak ajans patnè yo rapòte nan EOC.

Byenke Konte Miami-Dade pa nan okenn danje imedya, n’ap mande tout rezidan yo ak biznis yo tcheke koli preparasyon pou dezas yo an, revize plan siklòn yo an, epi rete branche pou nouvèl, enfòmasyon ak enstriksyon sou tanpèt k’ap fòme a. Patikilyèman, nou ankouraje rezidan yo:

Sant Enfòmasyon 3-1-1 lan ap pwolonje orè li yo de 7 a.m. a 10 p.m., epi samdi, 29 dawout se de 7 a.m. a 7 p.m. Pou rele Sant Enfòmasyon 3-1-1, rele 3-1-1 oswa 305-468-5900, TDD: 305-468-5402 oswa atravè imel 311@miamidade.gov. Operatè yo ap reponn apèl yo an Anglè, Panyòl, ak Kreyòl. Rezidan yo ka jwenn enfòmasyon sou koze dezas yo 24 sou 24 sou sitwèb OEM lan www.miamidade.gov/oem.

OEM pran angajman pou travay ak patnè li yo nan kominote a pou aleje efè dezas la yo ak posibilite pou ensidan katastwofik. OEM akonpli misyon li atravè planifikasyon, entèvansyon, ak kowòdinasyon enfòmasyon ak resous.

###

Se nan règleman Konte Miami-Dade pou li konfòme l ak tout egzijans Lwa Ameriken Enfim lan. Lokal la aksesib. Pou mande sèvis yon entèprèt ki pale lang siy, ekipman pou ede moun ki gen pwoblèm tande oswa materyèl nan fòma ki pi aksesib, tanpri rele davans nan 305-468-5400.