Skip Navigation
Last Visited »

Important Global Message

Maintenance Alert

The Miami-Dade County Portal will be undergoing maintenance starting at 11 p.m. Saturday, May 3 and for all of Sunday, May 4. Intermittent outages may be experienced. We apologize for any inconvenience.

Thank you for your patience as we improve our online services.

Enfomasyon en Kreyol

Prepare Nou Pou Sezon Sikló n Lan

Pou plis enfòmasyon sou gid siklòn nan an kreyòl, tanpri vizite.

Pandan yon Pre-Alé t oswa Avé tisman Sikló n

Pran tout dechè esansyèl nan youn nan sant sa yo resiklaj nan Miami-Dade County, TRC.

Tcheke Lis Anka Dijans W an

Kòmanse rasanble pwovizyon nesesè yo anka yon evakyasyon. Mete yo nan dè bagay kote yap fasil pou transpòte tankou sakado oswa sak lame yo. Itilize lis ki sijere anba la-a pou tcheke atik yo pandan wap rantre yo nan sak yo.

Yo kite espas vid sou lis la pou si genyen kèk lòt bagay w ta renmen ajoute sou li.

 • Dlo nan Boutèy*
 • Manje ki pap gate oswa manje nan kenn
 • Ouvrebwat manyèl
 • Rad derechanj, ekipman pou lapli ak soulye gwo nèg
 • Dra/kouvèti
 • Twous Premye Swen ak medikaman sou preskripsyon yo
 • Yon pè linèt derechanj
 • Radyo ak pil flach ak plizyè pil derechanj
 • Lajan kach
 • Yon kle oto derechanj
 • Lis telefòn medsen fanmi an
 • Lis enfòmasyon enpòtan lafami, modèl ak nimewo seri aparèy medikal tankou pacemakers, elatriye
 • Atik espesyal pou ti bebe yo, grandèt yo oswa manm fanmi enfim yo
 • Aktyèl bòdwo sèvis itilite piblik yo pou pwouve rezidans w si zòn katye lakay w an vin tonbe anba lòd sekirite poutèt destriksyon ki fèt ladan’l

Yon lis byen detaye de pwovizyon nesesè anka dezas disponib sou sitwèb FEMA a “Are You Ready.”

*Sonje vire yo epi ranplase anvan dat ekspirasyon

Apre Yon Siklón

 • Tcheke medya lokal yo, rele 3-1-1 oswa vizite www.miamidade.gov pou enfòmasyon sou sèvis anmasaj fatra ak ranmasaj debri siklòn yo.
 • Pote jis yon ti kantite debri siklòn nan yon TRC. Mete gwo pil debri yo sou vwari a — lwen de antouraj yo, bwatalèt yo, twou drenaj yo, fil kouran yo ak fil pann yo. Pa mete yo sou teren vid yo, devan pòt pwopriyete komèsyal yo, machann plant jaden yo oswa fèm yo.
 • Rapòte bin fatra oswa resiklaj ki kraze oswa pèdi pou jwenn ranplasman.
 • Pran pasyans. Fè atansyon. Netwayaj apre yon tanpèt pran tan.
Back to Top Page Last Edited: Mon May 19, 2014 3:04:54 PM
hurricane
 
 
Corner
Corner

You are now leaving the official website of Miami-Dade County government. Please be aware that when you exit this site, you are no longer protected by our privacy or security policies. Miami-Dade County is not responsible for the content provided on linked sites. The provision of links to these external sites does not constitute an endorsement.

Please click 'OK' to be sent to the new site, or Click 'Cancel' to go back.