News Release Header

22, 2011

Victoria Mallette
VMallette@miamidade.gov
305-468-5451

Suzy Trutie

305-375-1545

Yap mande tout rezidan pou yo ''Pare'' yo pou Siklòn Irene


Depatman Jesyon Dijans (DEM) ap swiv mouvman Siklòn Irene lan de pre. Konte Miami-Dade aktyèlman nan kòn posibilite 5 jou epi atann li aske nou kapab santi enpak yo nan fen semèn lan.

"Pandan ke entansite siklòn Irene la ap ogmante epi Sid Florid rete nan kòn posibilite an, se pa poutan yon moman pou nou panike. Sepandan, mwen ankouraje tout rezidan revize plan preparasyon tanpèt yo epi rete branche regilyèman pou nouvèl meteyolojik lokal", pawòl Majistra Konte Miami-Dade Carlos A. Gimenez.

Aktyèlman, tout sèvis Konte Miami-Dade yo kontinye opere nòmalman. Yap ankouraje tout rezidan yo ak biznis yo tcheke twous preparasyon siklòn yo, revize plan dijans fanmi yo epi rete enfòme.

Kounyeya, Sant Enfòmasyon 3-1-1 lan ouvè di lendi a vandredi, 7 a.m. a 8 p.m. epi samdi, 8 a.m. a 5 p.m.  Rezidan yo ka rele 3-1-1 nan Miami-Dade oswa (305) 468-5900 andeyò Konte Miami-Dade, TDD: (305) 468-5402. Espesyalis yo ap reponn apèl yo an Angle, Espanyòl, ak Kreyòl. Rezidan yo ka jwenn aksè a enfòmasyon sou siklòn lan 24 sou 24 sou sitwèb DEM lan www.miamidade.gov/oem

Depatman Jesyon Dijans Konte Miami-Dade angaje li a travay ak patnè li yo e ak kominote a pou diminye enpak dezas la ak pwobabilite ensidan katastwofik. DEM akonpli misyon li atravè planifikasyon, entèvansyon ak kowòdinasyon enfòmasyon ak resous yo.

Se règleman Konte Miami-Dade pou li konfòme li a tout egzijans etabli pa Lwa Ameriken sou Enfimite yo. Lokal la aksesib. Pou jwenn sèvis entèprèt an siy pou moun soud, aparèy ede tande yo oswa materyèl nan yon fòma ki pi aksesib, tanpri rele alavans nan 305-468-5400.