Kontak pou Laprès:
Edith Torres
etorres@miamidade.gov
305-755-7862

Demann pou Nominasyon Yap asepte nominasyon kounye-a pou 28tyem Prim Anyel ''In the Company of Women'' (nan konpayi fanm), Macy's ap prezante

Denye dat pou soumèt nominasyon yo se 16 oktòb 2015

MIAMI ( Septanm 08, 2015)

Yap asepte nominasyon kounye-a pou 28tyèm Seremoni Anyèl Prim Nan Konpayi Fanm (“In the Company of Women”) Macy’s ap prezante, ki pwograme pou 3 mas 2016 nan Coral Gables Country Club an lonè Mwa Listwa Fanm. Se Parks Foundation of Miami-Dade kap prezante evennman sila an kolaborasyon ak Komisyon pou Fanm nan Konte Miami-Dade ansanm ak Depatman Pak, Rekreyasyon ak Espas Lib. Prim Nan Konpayi Fanm lan rekonèt kontribisyon fanm nan domèn devlopman pwofesyonèl, responsabilite kominotè, kontribisyon nan pwogrè fanm, lidèchip ak vizyon, epi pwomosyon divèsite, nan 12 kategori sa yo:

 • Fanm Esepsyonèl nan Lèza ak Divètisman
 • Fanm Esepsyonèl nan Biznis ak Ekonomi
 • Fanm Esepsyonèl nan Kominikasyon ak Literati
 • Fanm Esepsyonèl nan Edikasyon ak Rechèch
 • Fanm Esepsyonèl nan Gouvènman ak Jidisyè
  • Eli
  • Non-eli
 • Fanm Esepsyonèl nan Lasante ak Sèvis Imèn
 • Fanm Esepsyonèl nan Lasyans ak Teknologi
 • Fanm Esepsyonèl nan Espò ak Atletik
 • Prim Espri Kominotè
 • Prim Piyonye Majistra a
 • Prim Postim

Pou nonmine yon fanm esepsyonèl, ale sou sit http://www.miamidade.gov/parks/company-of-women.asp. Nominasyon yo kapab fèt anliy dijitalman oswa telechaje yon kopi fòm nominasyon an epi poste fòm ou ranpli a ansanm ak dokiman sipò yo bay: Laura Morilla, Executive Director, Miami-Dade County Commission for Women, 111 NW 1st Street, Suite 1034, Miami, FL, 33128. Pake nominasyon yo fèt pou gen so lapòs ki date pa pita ke vandredi 16 oktòb 2015. Moun ki te deja resevwa prim Nan Konpayi Fanm lan pa elijib pou nominasyon. Nominasyon ki fèt apre dat limit pou fè aplikasyon an, oswa aplikasyon ki pa konplè ap otomatkman diskalifye. Yo pap asepte nominasyon pa imel.

Pou plis enfòmasyon ak pou jwenn yon lis ansyen moun ki te resevwa prim yo, ale sou sit http://www.miamidade.gov/parks/company-of-women.asp oswa kontakte Laura Morilla nan 305-375-4967, oswa Vivian Greer-Digon nan 305-480-1717.

Miami-Dade Parks, yon sistèm pak de premye klas ki soutni pa Parks Foundation of Miami-Dade, fokis sou Planifikasyon, Sante ak Fòm Fizik, epi Konsèvasyon ak Administrasyon. Pou plis enfòmasyon, ale sou www.miamidade.gov/parks.