Kontak pou Laprès:
Emergency Operations Center Public Information Officer Workroom
eocpio@miamidade.gov
305-468-5954
Michael Hernandez
Michael.Hernandez@miamidade.gov
305-798-2554
Erika Benitez
erikab@miamidade.gov
305-877-8286

Kominike 6: Majistra Carlos A. Gimenez dekare Eta Dijans Lokal, mande rezidan yo prepare pou Siklon Matthew

MIAMI ( Oktòb 05, 2016)

Majistra Konte Miami-Dade Carlos A. Gimenez mete Konte Miami-Dade an Eta Dijans akoz Siklòn Matthew. Sant Jesyon Ka Dijans Konte Miami-Dade la (EOC) kontinye ap swiv mouvman Siklòn Matthew, ki atyèlman yon siklòn kategori 3. EOC kontinye ap fonksyone a Nivo 2, ki se yon nivo aktivasyon pasyèl. Pandan li nan nivo 2 a, EOC a ap gen anplwaye k ap travay 24 sou 24 epi tout pèsonèl sipò pou ijans yo ak tout reprezantan minisipal yo dwe rapòte yo nan EOC. 

Nou mande rezidan yo kontinye swiv nouvèl sou tanpèt la epi pou yo fin fè preparasyon pèsonèl yo pou siklòn nan. Daprè cheminman siklòn nan aktyèlman yo, nou atann nou Siklòn Matthew ap voye gwo fòs van twopikal (TSFW) ba nou ki kapab kòmanse enpakte Sid Florid aswè a. Pou kounyeya, nou mande rezidan yo: 

 • Rasanble pwovizyon pou pare siklòn yo. Asire yo ke yo gen ase pwovizyon pou dire twa jou (pa egzanp, dlo ak manje ki pap gate) pou chak moun nan kay la; 
 • Kounyeya se lè pou mete vole fenèt yo ak pòt an glas yo; 
 • Ranpli tank machin nou gaz. Si w gen gallon w ap plen gazolin, asire w ke mete yo nan bon resipyan ki apwopriye epi w mete yo yon kote nan kay la ki pap an danje; 
 • Netwaye debri konstriksyon ki lakay w ak nan lakou w. Retire tout objè ke fòs van yo kapab fè vòltije. Mare objè sa yo yon kote yo pap ka vòltije, oswa pote yo mete andedan (atik tankou, bwat poubèl, mèb lakou, zouti jaden, jwèt timoun, elt.); 
 • Depi tan an poko fin move twòp, gwo pyès fatra ki te gen pou ranmase mèkredi 5 oktòb ak jedi 6 oktòb ap ranamase nòmalman. Tout lòt gwo pyès fatra dwe pote ale nan Sant Fatra ak Resiklaj yo anvan 7è diswa. 
 • Pap gen ranmaj fatra ak resiklaj k ap fèt jedi 6 oktòb. 
 • Ayewopò Entènasyonal Miami ret ouvè. Moun k ap vwayaje yo dwe kontakte liy avyon yo pou konfime vòl yo; 
 • Metrorail, Metrobus ak Metromover ap travay jiska nouvèlòd. 
 • Biwo leta yo nan Konte a fèmen a 2 p.m. 5-7 oktòb, esepte anplwaye esansyèl ka dijans yo; 
 • Anplwaye ki pa travay nan ijans yo ak anplwaye ki pa esansyèl yo pa dwe al travay ni jedi ni vandredi. 
 • Nou ankouraje biznis prive yo kite anplwaye yo al lakay yo imedyatman; 
 • Waf kabotaj leta yo ap fèmen jedi 6 oktòb a 10 a.m. Moun ki bato ki gen plan retire bato yo dwe fè sa 48-72 è anvan siklòn nan pase. Si gen lòd evakiyasyon ki bay, pon Intercoastal Waterway yo ap ouvè mwen souvan. Moun ki gen bato yo ki gen plan yon trelè pou transpòte bato yo al mete nan yon zòn ki pi an “sekirite” dwe asire yo ke remòkè gen kapasite adekwa pou deplase bato a. Yonfwa bato an yon kote ki san danje, mare bato a nan trelè a epi sekirize li ak gwo kòd nan yon objè fiks ki pap bouje oswa vise ank yo nan sòl la. Pou bato ki paka remòke yo ki nan estokaj sèk yo, mare bato a nan bèso li ak gwo kòd lou. Panse a ajoute dlo nan fon kal la pou ede anfonse bato a. 
 • Pou kounyeya, nou pa bezwen bouyi dlo. N ap raple rezidan yo ke si yo bay lòd pou bouyi dlo yo, se pou yo bouyi dlo yo pou yon minit anvan yo bwè l. 

Nou ankouraje tout rezidan yo rete branche sou nouvèl radio ak televizyon pou jwenn plis enfòmasyon sou mouvman tanpèt la. Otorite Konte Miami-Dade yo ap swiv sitiyasyon yo deprè epi l ap difize plis kominike lè sa vin nesesè.  

EOC kontinye opere a yon Nivo 2, aktivasyon pasyèl. Lè nou nan Nivo 2, EOC gen anplwaye k ap travay 24 sou 24 epi tout pèsonèl sipò ijans yo ak reprezantan minisipal yo dwe egzijibleman rapòte yo nan EOC. 

Sant Enfòmsyon 3-1-1 ouvè de 7 a.m. jiska minwi jou 5 okòb. Pou kontakte Sant Enfòmasyon 3-1-1 la, moun ki andedan konte a ap konpoze niwo 3-1-1, moun ki andeyò konte a dwe konpoze 305-468-5900, TDD: 305-468-5402.  Gen espesyalis k ap reponn an anglè, espanyòl ak kreyòl. Rezidan yo ka jwenn enfòmasyon 24 sou 24 sou sit entènèt Biwo Jesyon Ka Dijans la (OEM) nan www.miamidade.gov/emergency

OEM pran angajman pou l travay ak paten li y oak kominote a pou redwi enpak katastwòf la yo ak evantyèl ensidan katastwòfik. OEM akonpli misyon li atravè planifikasyon, entèvansyon ak kowòdinasyon enfòmasyon ak resous. Rezidan yo kapab jwenn enfòmasyon sou ijans sou sit entènèt www.miamidade.gov/oem

Se règleman Konte Miami-Dade pou li konfòme a tout egzijans Lwa pou Ameriken Enfim lan. Lokal la aksesib. Pou jwenn sèvis entèprèt ki pale lang an siy, aprayèy pou moun ki pa tande byen oswa materyèl nan fòma aksesib, tanpri rele alavans nan 305-468-5954.