Kontak pou Laprès:
Edith Torres
etorres@miamidade.gov
305-755-7862

Fondasyon Pak Miami-Dade anonse yon nouvo pwogram ànyèl pou manm, avantaj ak diskont

MIAMI ( Oktòb 03, 2016)

Fondasyon Pak Miami-Dade anonse nouvo pwogram ànyèl pou manm li yo – Paspò Pak, kote manm yo ap resevwa diskont ak avantaj nan Pak Miami-Dade ak pwogram li yo, pandan y ap kontribye nan konsèvasyon ak pwoteksyon pak yo. 

Kliyan pak fidèl yo kapab chwazi youn nan twa nivo manm Estanda, ki varye nan pri ant $60 ak $175, oswa chwazi youn nan de nivo manm Konpayi pou sèvis konsyèj esklizif ak plis avantaj endirèk pou manm yo.  Tout manm Paspò Pak yo ap resevwa 25% rabè nan admisyon nan bann atraksyon Pak Miami-Dade yo, tankou Zoo Miami, Deering Estate, Fruit & Spice Park ak Miami EcoAdventures™, pami lòt avantaj.

“Nou te vle kreye yon pwogram rekonpans pou kliyan enpòtan nou yo resevwa plis diskont ak avantaj, pandan y ap ede tou nan misyon nou an pou n garanti pak, teren piblik ak pwogram nou yo pwoteje ak finanse pou jenerasyon k ap vini yo kapab jwi yo,” selon sa Direktè Pak Miami-Dade Jack Kardys di.

Fonde an 2004, Fondasyon Pak Miami-Dade se yon òganizasyon 501 (c)3 ki pa gen bi fè lajan ki gen pou objektif soutni Depatman Pak, Rekreyasyon ak Espas Ouvè Konte Miami-Dade.  Misyon li se favorize yon kominote Miami-Dade pi sen, pi fasil pou viv ladan ak pi dirab grasa soutyen pandan tout ane a pou etablisman yo ak yon lis pwogram plizyè dimansyon nan 270 pak k ap sèvi timoun, granmoun ak moun ki gen andikap.  Grasa konpayi ki fè patenarya avèk nou yo, kanpay pou atire manm, ak inisyativ pou kolekte lajan, nou soutni pwojè envestisman, bous pou pwogram timoun, tankou leson natasyon, aktivite ekstra-eskolè ak kan dete. 

Pou plis enfòmasyon oswa pou vin manm, vizite www.liveaparklife.org.