Kontak pou Laprès:
EOC PIO Workroom
eocpio@miamidade.gov
305-468-5954
Michael Hernandez
Michael.Hernandez@miamidade.gov
305-798-2554
Erika Benitez
erikab@miamidade.gov
305-877-8286

Kominike 7: Majistra Konte Miami-Dade bay lod evakiyasyon volonte pou moun ki rete nan mobile-home park yo

MIAMI ( Oktòb 05, 2016)

Majistra Konte Miami-Dade Carlos Gimenez sot bay yon lòd evakiyasyon volontè pou moun ki abite nan mobile home yo. Lòd sila efektif imedyatman e yo te bay li sèlman pa mezi de prekosyon.

Konte Miami-Dade toujou sou alèt tanpèt twopikal, ki vle di nou atann nou aske yon tanpèt twopikal pral pase nan pwochen 36 jou yo.

N ap konseye rezidan yo rete klam epi rete branche sou radyo ak televizyon pou nouvèl ak enfòmasyon, ensike lòt sous enfòmayson Konte Miami-Dade yo.

Sant Evakiyasyon siklòn ki liste anba la a yo ap ouvè a 4 p.m. mèkredi 5 oktòb. Rezidan ki pa santi yo an sirte lakay yo, oswa ki gen nesesite pou yon abri Evakiyasyon Siklòn si pou yo evakye kapab ale nan:

 • Michael M. Krop Senior
  1410 NE 215 Street
  North Miami-Dade, 33179 
 • Booker T. Washington Senior
  1200 NW 6 Ave.
  City of Miami, 33136
 • Robert Morgan Senior
  18180 SW 122 Avenue
  Miami, 33177
   
 • Pet Friendly Shelter
  Darwin Fuchs Pavilion
  10901 SW 24th St.
  Miami, FL 33165

Nenpòt moun ki pral nan yon Sant Evakiyasyon Siklòn dwe manje anvan yo deplase vin nan abri a epi yo dwe pote pwovizyon sa yo: 

 • Medikaman sou preskripsyon
 • Pyès idantifikasyon ak dokiman enpòtan tankou papye asirans
 • Radyo oswa televizyon ki sèvi ak pil
 • fTwous premye swen
 • atik pou twalèt
 • limyè flach
 • kat, jwèt, liv (patikilyèman pou timoun yo)
 • pil de rechanj
 • lèn pou kouche ak/oswa sak kouchaj ak zòrye
 • atik pou tibebe (manje, daypè, elt.)
 • rad de rechanj ak soulye fèmen pou chak moun nan fanmi an

Li entèdi pou pote bwason ki gen alkòl ak nenpòt kalit zam nan Sant Evakiyasyon Siklòn yo. Se sèlman nan abri ki asepte bèt (Pet-Friendly Evacuation Centers) ou ka ale ansanm ak bèt ou gen lakay w. Abri sila se Darwin Fuchs Pavilion, 10901 SW 24th St., Miami, FL 33165.

Yo sot etabli andwa kote bis ap pase pran moun k ap evakye (Bus Pickup Sites) pou transpòte moun ki pa gen machin ale nan Sant Evakiyasyon Siklòn yo.

Sèvis otobis yo ap kontinye ale nan Sant Evakiyasyon Siklòn ki pi pwoch la jiskaske tan an vin twò move epi fòs van yo vin monte a 39 mil alè.

Tout moun ki pa rete nan yon zòn evakiyasyon dwe pran mezi pou pwoteje kay yo ak chèche kote ki an sirte pou yo pase tan an.

Orè Sant Enfòmasyon 3-1-1 la se de 7 a.m. a minwi jou 5 oktòb. Pou jwenn Sant Enfòmasyon 3-1-1, fè nimewo 3-1-1 andedan Konte Miami-Dade, 305-468-5900 andeyò Miami-Dade, TDD: 305-468-5402. Gen espesyalis k ap reponn apèl yo an anglè, espanyòl ak kreyòl. Rezidan yo ka jwenn enfòmasyon 24 sou 24 sou sit entènèt Biwo Jesyon Ka Dijans (OEM) la nan www.miamidade.gov/emergency.