Kontak pou Laprès:
Michael Hernandez
[email protected]
305-375-1545
Erika Benitez
[email protected]
786-331-5212
EOC PIO
[email protected]
305-468-5954

Kominike 9: N ap mande rezidan yo ret lakay yo pandan siklòn nan

MIAMI ( Oktòb 06, 2016)

Rezidan Konte Miami-Dade yo dwe chèche yon kote ki an sirte pou pase Siklòn Matthew, yon siklòn Kategori 3.

Rezidan yo dwe kontinye swiv mouvman sou siklòn nan epi fin fè preparasyon pèsonèl yo pou pare siklòn nan. Dapre trajektwa aktyèl li, nou atann Siklòn Matthew ap ba nou gwo fòs van tanpèt tropikal (TSFW) ki va kòmanse enpakte Sid Florid anvan mitan jounen an.

  • Tout preparasyon siklòn yo dew fin fèt. Ou dwe gen ase pwovizyon pou dire twa jou pou chak moun nan kay la.

  • Si w poko enstale volè protèj fenèt pou siklòn lakay w, ou pa dwe fè sa kounyeya. Pandan tann an ap vin pi move deyò a l ap fè li danjere pou mete volè yo lè sa a.

  • Pa soti deyò. Rete andann epi tande nouvèl pou enfòmasyon ajou sou sa kap pase.

  • Yo te bay lòd evakiyasyon volontè pou moun ki abite nan kay mobil yo. Rezidan ki pa santi yo an sekirite lakay yo, oswa ki gen plan evakye al nan yon abri kapab evakye tou ale tou.

  • Biwo leta yo fèmen jiska nouvèl lòd esepte pou anplwaye esansyèl yo.

  • Nou ankouraje biznis prive yo kite anplwaye yo al lakay yo pou yo ka chèche kote ki si pou yo rete.

Nou ankouraje tout rezidan yo pran nouvèl radyo ak televizyon ensike sous enfòmasyon tankou Miami-Dade TV ak miamidade.gov/emergency pou jwenn detay sou mouvman siklòn nan. Otorite Konte Miami-Dade yo ap swiv sitiyasyon an deprè epi l ap difize plis kominike pou bay enfòmasyon depi nesesè.

Sant Jesyon Ka Dijans la (EOC) ap fonksyone a Nivo 1, aktivite konplè. Lè l a Nivo 1, anplwaye yo nan EOC ap travay 24 sou 24 e tout pèsonèl sèvis sipò ak reprezantan minisipal yo dwe egzijibleman rapòte nan EOC.

Sant Enfòmasyon 3-1-1 ouvè a 7è maten an. Pou jwenn Sant Enfòmasyon 311, rezidan yo ka fè nimewo 3-1-1 andedan Konte Miami-Dade, 305-468-5900 andeyò Miami-Dade, TDD: 305-468-5402.

Gen espesyalis k ap reponn apèl yo an anglè, espanyòl ak kreyòl. Rezidan yo ka jwenn enfòmasyon 24 sou 24 sou sit entènèt Biwo Jesyon Ka Dijans (OEM) la nan www.miamidade.gov/emergency.

OEM pran angajman pou li travay ak patnè li yo ak kominote a pou diminye enpak katastwòf la ak posibilite ensidan katastwofik. OEM akonpli misyon li yo atravè planifikasyon, entèvansyon ak kowòdinasyon enfòmasyon ak resous. Rezidan yo ka jwenn enfòmasyon sou ijans yo nan www.miamidade.gov/oem.