Kontak pou Laprès:
EOC PIO Workroom
[email protected]
305-586-6226
Michael Hernandez
[email protected]
305-375-1545
Erika Benitez
[email protected]
786-331-5212

Kominike #10: Konte Miami-Dade reprann fonksyon nòmal li apre Siklòn Matthew

MIAMI ( Oktòb 06, 2016)

Majistra Konte Miami-Dade Carlos A. Gimenez anonse ke Konte a ap reprann sèvis ki pi esansyèl yo apati demen 7 oktòb 2016.

Sèvis Nasyonal Siklòn sot di konsa menas Soklòn Mathew sou Konte Miami-Dade diminye. Pou prekosyon, otorite yo ankouraje rezidan yo rete vijilan jiskaske tan an vin miyò.

Konte Miami-Dade ap reprann fonksyon sèvis nòmal li yo nan dat sa yo:

Vandredi 7 oktòb:

 • Miami-Dade Transit ap reprann sèvis demen maten, ak sèvis Metrorail ak Metromover k ap kòmanse a 6 a.m. epi sèvis Metrobus apati 7 a.m.

 • Miami-Dade Fire Rescue ak Miami-Dade Police ap reprann fonksyon nòmal yo demen maten.

 • Abri pou evakiyasyon yo ap fèmen demen maten. Miami-Dade Transit ap bay transpòtasyon pou moun k ap kite abri yo.

 • Pon yo ap kòmanse ouvè a 6 a.m. pou bato yo pase.

 • Ranmasaj gwo pyès fatra Sèvis Sanitasyon te planifye pou demen maten yo ap fèt kòmsadwa. Tout 13 Sant Fatra ak Resiklaj yo ap ouvè a 8 a.m.

 • Waf kabotaj (marina) yo ap ouvè a 10 a.m.

 • Vizit prizon yo ap reprann a 10 a.m.

 • Sant Dapèl Sèvis Kliyantèl Depatman Dlo Potab ak Egou ap ouvè a 8 a.m. Pou enfòmasyon oswa kestyon konsènan sèvis kliyan, kontakte sant dapèl la nan 305-665-7477 oswa vizite sitwèb. Biwo Douglas Road Customer Service la ap ouvè tou a 8 a.m.

Samdi 8 oktòb ak dimanch 9 oktòb:

 • Sèvis ranmasaj objè resiklj pou kliyan ke fatra yo te sipoze ranmase jedi 6 oktòb yo, ap fèt samdi 8 oktòb pou ranplase jou jedi ki rate a.

 • Sèvis ranmasaj fatra resiklaj ki te gen pou fèt vandredi 7 oktòb la ap fèt dimanch 9 oktòb.

 • Biwo Sèvis Zannimo ap ouvè samdi a 10 a.m.  

 • Bibliyotèk Piblik Miami-Dade ak Miami-Dade Parks, Deering Estate ak Vizcaya ap ouvè tou samdi.

 • Sèvis ranmasaj fatra ap reprann nan orè nòmal yo lendi 10 oktòb.

 • Biwo Konte Miami-Dade yo ap re-ouvè madi 11 oktòb.

Lòt Enfòmasyon Ajou

 • PortMiami ap ouvè apre Gadkòt Ameriken fin fè enspeksyon.
   
 • Manadjè etablisman Sèvis Kiltirèl yo ap fè evalyasyon vandredi pou detèmine kilè y ap reprann sèvis.

Sant Jesyon Ka Dijans (EOC) kòmanse fonksyone a Nivo 2, ki se aktivasyon pasyèl, a 8è. aswè a. Lè EOC ap fonksyone nan Nivo 2, li fonksyone ak yon minimòm kantite anplwaye avèk anplwaye adisyonèl ki sou estannbay  epi li ka rete ap fonksyonen pou 24è.

Pou rapòte blakawout bay Florida Power and Light (FPL), rezidan yo dwe rele 1-800-4-OUTAGE(68-8243) oswa 3-1-1.

Sant Dapèl 311 ap ret ouvè jiska 7 a.m. vandredi 7 oktòb 2016, epi apre sa l ap reprann orè nòmal li (7 a.m. a 7 p.m.). Pou kontakte Sant Dapèl 311, rezidan yo ka rele nimewo 311 nan Miami-Dade oswa 305-468-5900 andeyò Konte Miami-Dade, TDD: 305-468-5402.