Kontak pou Laprès:
Michael Hernandez
[email protected]
305-375-1545

Konte Miami-Dade ankouraje rezidan yo rete an sekirite apre tanpèt la

MIAMI ( Oktòb 07, 2016)

Apati 5è maten an, yo te leve alèt Tanpèt Twopikal la pou Konte Miami-Dade. Biwo Jesyon Ka Dijans ta renmen raple rezidan yo pou yo rete an sekirite apre tanpèt la.

  • Se aksidan machin ki mete plis moun an danje apre yon siklòn. Si limyè sikilasyon yo sot tonbe, trete tout entèseksyon kòm yon kalfou 4 estòp.  
  • Evite fil kouran ki sot tonbe. Pa pase sou yo ak machin w.
  • Pou rapòte siyal oswa siyalizasyon sikilasyon ki sot tonbe, rele Sant Dapèl 311.
  • Si w ap itilize yon jeneratè, mete jeneratè a atè epi pa sèvi avè l andedan kay la. Vapè monoksid kabòn ki sot nan jeneratè yo se pwazon ki ka tiye nou. Pa konekte yo nan sistèm elektrik kay la. Li ka koze dife oswa fè moun pran nan kouran.

Moun ki pa gen aksè a entènèt ka rele Sant Dapèl 311 nan 305-468-5900 oswa TDD: 305-468-5402. Operatè yo prè pou reponn rezidan yo ann Anglè, Espanyòl ak Kreyòl.