Kontak pou Laprès:
Laura Phillips
[email protected]
305-755-7842

Pak Miami-Dade pwal lanse yon kanpay sansibilizasyon piblik k ap entèdi pwodi polistirèn nan pak ak sou plaj

MIAMI ( Oktòb 19, 2016)

Ete ki sot pase a, Asanble Komisyonè Konte Miami-Dade (BBC) te apwouve yon rezolisyon ki entèdi pwodi ‘polistirèn’, tankou ‘mous polistirèn,’ nan tout pak Miami-Dade yo, sa gen ladan plaj tou. Anvan rezolisyon an, k ap antre an vigè ofisyèlman 1ye jiyè 2017, ap gen yon kanpay sansibilizasyon piblik depatman Pak, Rekreyasyon ak Espas Lib Miami-Dade ap mennen pou ede edike piblik la sou entèdiksyon polistirèn.

Polistirèn, yon plastik a baz petwòl, konsidere kòm senkyèm pi gwo kreyatè dechè danjre nan nasyon nou an, kidonk li poze gwo pwoblèm pou tè ak dlo.

Òdonans ki adopte a, ki entèdi polistirèn, te ajoute nan Règ 36, Chapit 26 nan Règleman Depatman Pak la. Òdonans la entèdi vant oswa itilizasyon tout atik an polistirèn pou sèvi manje, tankou glasyè, asyèt, bòl, goblè, kouvèti, kontenè pou pote manje, vesèl, bwat, sak, anbalaj, ak lòt bagay.

Kisa Pak Miami-Dade Ye
Pak Miami-Dade se twazyèm pi gwo sistèm pak konte Ozetazini, ki gen ladan 270 pak ak 13573 ak teren. Se youn nan sistèm pak ak rekreyasyon ki pi inik nan lemonn. Fondasyon Pak Miami-Dade la, ki pa gen bi pou fè lajan, soutni efò Pak Miami-Dade pou devlope sistèm pak klas mondyal Konte Miami-Dade la plis toujou pou rezidan ak vizitè.