Kontak pou Laprès:
Gayle Love
loveg@miamidade.gov
305-375-3508 305-297-1857
Frank Calderon
fcald@miamidade.gov
305-375-4815 786-516-1001
Monique D. Spence
monique.spence@miamidade.gov
305-375-2719

Konte Miami-Dade Pwal Fè Misyon Flite Ayeryèn Moustik

MIAMI (Me 16, 2017)

Yon konpayi ki gen kontra ak Seksyon Sèvis pou Kontwole Popilasyon Moustik ak Jesyon Lanati nan Depatman Sanitasyon Konte Miami-Dade pwal kòmanse kapay flite pwodwi moustik nan lèzè aswè a, depi pa gen move tan.

Objektif misyon flite ayeryèn sa a se pou redwi kantite moustik andedan zòn peple yo nan Konte Miami-Dade, kote kantite moustik nan zòn sila yo depase kantite nòmal yo epitou kote gen yon ogmantasyon nan kantite kout fil nou resevwa nan menm moun k ap pote plent. Misyon flite sa a ap sible moustik nwa marekay sale yo (Aedes taeniorhynchus), yon moustik nwizib nou konnen ki mòde di men nou pa konsidere l kòm yon espès moustik prensipal ki tranzmèt maladi ki ta enkyete nou.

Konte Miami-Dade ap bay pestisid Dibrom lan, ki gen otorizasyon Ajans Pwoteksyon Anvironnmantal Etazini epi Eta Florid pou nou itilize pwodwi sila. Vòl ayeryèn pou kontwole popilasyon moustik la ap fèt apre solèy kouche, depi pa gen move tan, nan zòn: Homestead, Florida City, Redlands, ak zòn alès U.S.1 soti SW 248tyèm Street rive Rickenbacker Causeway (gade kat jewografik sa a).

Nou te avize moun ki gade gèp yo nou pwal flite e nou te mande yo kouvri gèp yo pandan peryòd n ap flite nan zòn pa yo an. Kout fil 911 envès yo ap fin fèt jodi a pou avize rezidan zòn ki afekte yo. Pou prekosyon, moun ki alèji ak pwodwi moustik sila dwe rete anndan nan pandan peryòd y ap flite nan lèzè yo.

Rezidan ki gen kesyon sou misyon flite ayeryèn nan, oswa ki vle pote plent moustik nan zòn yo, kab ale nan www.miamidade.gov/mosquito oswa rele Sant Enfòmasyon Konte a nan 311.