Kontak pou Laprès:
Gayle Love
loveg@miamidade.gov
305-375-3508 305-297-1857
Frank Calderon
fcald@miamidade.gov
305-375-4815 786-516-1001
Monique D. Spence
monique.spence@miamidade.gov
305-375-2719

Konte Miami-Dade anile misyon flite ayeryèn ki te planifye pou madi swa a poutèt gwo van

Sèvis pou Kontwole Popilasyon Moustik la ap ranvwaye misyion an pou yon lòt jou Ki fè pi bon tan meteyolojik

MIAMI (Me 17, 2017)

Misyon pou flite ayeryèn pou moustik ki te planifye pou yèswa a te anile poutèt te gen gwo van nan Sid Miami Dade. Seksyon pou Kontwole Popilasyon Moustik ak Jesyon Lanati Depatman Sèvis Sanitasyon (DSWM) a ap kontinye kolekte done enfòmasyon siveyans moustik pou kapab deside yon dat pou planifye yon lòt misyon flite ayeryèn lè tan meteyolojik la vin pi bon.  
 
“Si nou flite lè gen gwo van, se sèlman kèk grenn moustik l ap tiye epi sa ap lakoz pwodwi ensektitid la derive sot nan zòn sible a”, dapre sa Chalmers Vasquez -- administratè Sèvis Siveyans pou Kontwole Popilasyon Moustik nan DSWM a -- te deklare.  “Nou vle asire ke misyon flite a reyisi, kidonk li enpòtan pou nou fè sa lè gen bon tan”.

Pou ede fè noustik yo kanpe lwen, n ap ankouraje tout rezidan nan konte a kontinye drennen epi kouvri dlo ki poze pou kapab anpeche moustik yo peple. Epitou, aplike pwodwi anti-moustik sou kò nou lè n deyò epi mete rad ki kouvri po nou pou moustik pa mòde nou.

Rezidan ki gen kesyon sou misyon flite ayeryèn nan, oswa ki vle pote plent moustik nan zòn yo, kab ale nan www.miamidade.gov/mosquito oswa rele Sant Enfòmasyon Konte a nan 311.