Kontak pou Laprès:
Michael Hernandez
Michael.Hernandez@miamidade.gov
305-375-1545

Deklarasyon Majistra Konte Miami-Dade Carlos A. Gimenez sou sijè apwobasyon lavant teren bay Miami Beckham United

MIAMI (Jen 06, 2017)

Apre twazan ap travay anpil sou sijè sa a, mwen fyè dèske Asanble Komisyonè Konte a sot apwouve vann, Miami Properties, LLC, yon teren 2.8 acres Konte Miami-Dade posede. Group ki reprezante David Beckham nan dakò achte teren an nan pri li evalye sou mache a, si li resevwa apwobasyon Vil Miami. Pwopriyete a se kote yo pral konstwi fiti estad Major League Soccer (MLS) la.

Se yon pwosesis ki te long, difisil, men nesesè pou asire ke Konte Miami-Dade touche lajan teren an vann nan, ki se lajan taks pèp la, kòmsadwa. Lajan $9,015,000.00 teren an vann nan se pou Depatman Dlo Potab ak Egou (WASD) li ye, ki aktyèlman posede teren an.

Se konviksyon mwen ke pwopriyete sa a ki vann nan, ensike estad foutbòl ki pral konstwi sou li a, pral gen yon enpak pozitif sou kominote nou an.

Mwen kapab asire rezidan Konte Miami-Dade yo tou -- patikilyèman Overtown ak Spring Garden – ke akò sa a diferan de tout lòt akò ki te pran anvan sa. Konpayi ki achte teren an ap itilize lajan prive pou konstwi estad ki pwopoze a epi l ap garanti omwen 50 djòb pèmanan nan kominote a.

Byenke akò ke yo konkli ak Konte a jodiya a se premye etap la, group ki reprezante Beckham nan genyen lòt mezi ankò l ap bezwen pran anvan pou kontra a vin valid epi konstriksyon kòmanse sou teren an, ki vle di tou travay ak Vil Miami.

Sa a se te yon pwosesis kolaboratif ki te gen ladan senk reyinyon piblik ak rezidan yo nan Overtown ak Spring Garden epi nou te kontinye travay ansanm pou nou kapab kontinye ofri 2.5 milyon rezidan yo ak vizitè yo yon estad klas mondyal.

Miami deja genyen gwo ekip shanpyon, tankou Miami Heat, Miami Dolphins, ak Miami Marlins. Kounye a nou atann nou yon jou nou va ajoute yon ekip foutbòl MLS sou lis la.