Kontak pou Laprès:
Michael Hernandez
Michael.Hernandez@miamidade.gov
305-375-1545

Deklarasyon Majistra Konte Miami-Dade Carlos A. Gimenez konsènan nouvo akò ak Amazon.com, Inc pou devlopman yon teren

MIAMI (Jen 07, 2017)

Mwen remèsye Asanble Komisyonè Konte a pou sipò li pou pèmèt nou anfème pwopriyete ki nan Ayewopò Egzekitif Miami-Opa loka a bay konpayi Amazon.com, Inc. Desizyon sila fè ke nou te kapab kreye yon patenarya piblik-prive pou obteni yon angajman nan men Amazon pou l etabli yon pwojè distribisyon nan kominote nou an, kreye anplwa, epi divèsifye plis ankò ekonomi lokal la.

Konpayi komès sou entènèt sila a ki gen baz li nan vil Seattle, gen menm definisyon pou nou ak pwodwi bon mache, satisfaksyon kliyantèl, ak livrezon rapid. Desizyon pou etabli depo distribisyon nan Ayewopò Egzekitif Miami-Opa loka a va fasilite livrezon ak distribisyon ki ankò pi rapid.

Anplis de devlopman ekonomik, nou prevwa ke pwojè distribisyon sila a pral kreye plis pase 1,000 nouvo djòb foultaym pèmanan nan Konte a. Konpayi Amazon pral devlope yon teren pliske 91 acres nan ayewopò a pou konstwi yon enstalasyon trè modèn pou distribisyon machandiz. Pwojè a prevwa fin fèt anvan fen lane 2018. Epitou, konpayi an ap peye Depatman Aviyasyon Miami-Dade apeprè $102,000 lwaye pa mwa, $1.2 milyon pa ane.

Amazon se youn nan konpayi ki pi pèfòman nan lemonn; kindonk, sa pa etone m ke li vle etabli l la a nan Miami-Dade. Genyen dè gran konpayi k deplizanplis ap envesti isit la lokalman epi k ap fasilite kreyasyon nouvo biznis – ak djòb – nan Konte a. Sa demontre plis prèv ankò angajman nou pran pou divèsifye ekonomi lokal la pou ke 2.7 milyon rezidan nou yo ka gen plis opòtinite pou jwenn travay.

Se avèk gran plèzi ke m va akeyi konpayi Amazon.com, Inc. nan gran kominote modèn nou an.